Detaljplan för skolan överklagad

Den 22 juni antog plan- och byggnadsnämnden en detaljplan som skulle möjliggöra en ny grundskola, idrottshall och bostäder i Södra Gunsta. Detaljplanen har blivit överklagad till mark- och miljödomstolen.

Det innebär att någon som påverkas av det som planeras har lämnat synpunkter som plan- och byggnadsnämnden inte tillgodosett, och vill att domstolen bestämmer om synpunkterna borde ha tillgodosetts.

Mark- och miljödomstolen kommer gå igenom handlingarna för att se om den nya detaljplanen strider mot plan- och bygglagen på det sätt som klaganden har angett. Det kan dröja några månader innan mark- och miljödomstolen fattar beslutet.

16 augusti 2023