Första kvarteret i etapp ett börjar ta form

Under hösten har Boklok byggt de första nya husen i etapp ett, strax intill järnvägen. En ny tillfällig väg in till området går att skymta vid Gunstavägen.

GunstaI den första etappen har Boklok nu byggt 32 nya bostäder. Nu är även allt markarbete som asfaltering, gångar, gräsmattor och häckar klart inne i området. De nya gatorna kommer att öppnas när de boende flyttar in i maj.

En ny tillfällig väg in till området går att skymta vid Gunstavägen. Den är till för de boende i de nya husen och kommer att användas till dess att gatunätet är utbyggt som det är tänkt, med den nya cirkulationsplatsen och infart från den västra sidan. Inom etapp ett kommer Boklok att bygga fler bostäder. Här planeras även en ny förskola och ett parkområde med dagvattendammar. Den utbyggnaden kommer sannolikt att ske under senare delen av nästa år.

28 december 2018