Plankorsning byggs om under våren

Av säkerhetsskäl kommer järnvägsöverfarten vid Gunsta byväg att byggas om. Ombyggnaden ska vara färdig i maj och under tiden leds trafiken om. Preliminär byggstart i mitten av februari 2020.

Karta över trafikomläggningenUnder våren 2020 kommer den befintliga plankorsningen över järnvägen vid Gunsta byväg att byggas om. Efter ombyggnationen kommer bilvägen att korsa rakt mot järnvägen istället för snett som idag. Det skapar en mer trafiksäker plankorsning.

Under byggtiden kommer trafiken att ledas om via plankorsningen vid Ärnevi, Gunsta plantskola. Tung trafik kommer att åka via Lövsta ut på allmän väg.

Preliminär byggstart i mitten av februari och ska vara avslutade innan museijärnvägen börjar med sin sedvanliga tågtrafik i maj.

6 februari 2020