Trafiksäker korsning till Södra Gunsta

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna ett förslag till medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Uppsala kommun gällande ny trafikplats på väg 282 vid Södra Gunsta. Avtalet är en förutsättning för att arbetet med att bygga en trafikplats ska löpa som planerat.

Uppsala kommun planerar bebygga Södra Gunsta med 1 000–1 500 bostäder fram till 2030. Detta kommer att leda till en betydande trafikökning på väg 282 vilket kräver en ny lösning för korsningen till Södra Gunsta. Vägplanen omfattar en cirkulationsplats, en gång- och cykelport, två busshållplatser samt anslutande gång- och cykelvägar till väg 282 Södra Gunsta.

31 maj 2019