Utbyggnad av VA-ledningar

Utbyggnad av vatten, avlopp, el, fiber och gator inom Södra Gunsta etapp 1 del 2 kommer att starta inom kort.

Arbetena beräknas pågå fram till sommaren 2022. Entreprenör är SET-AB
I ett första skede förlängs Hjulaxelvägen fram till Ärnevilundsvägen, vilket innebär att väganslutning till och från Ärnevilundsvägen kan komma att förändras beroende på utbyggnadstakten. 

På en del sträckor kommer det att krävas sprängning av berg. I nära anslutning till sprängning varnas det genom flertal korta ljudsignaler. Efter sprängning kommer en längre sammanhållande ljudsignal som signalerar att faran är över.

Vid frågor om entreprenaden kontakta projektledare Mats Andersson vid Uppsala vatten AB:
Telefon: 0734-47 20 31
E-post: mats.andersson@uppsalavatten.se

4 februari 2021