Planer på ny cirkulationsplats fortskrider

Just nu är Trafikverkets vägplan på granskning. Vägplanen omfattar en cirkulationsplats, en gång- och cykelport, två busshållplatser samt anslutande gång- och cykelvägar till väg 282 Södra Gunsta.

Syftet med den nya vägplanen är att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten i samband med kommande bebyggelse.

24 april 2019