Godkänt projektdirektiv för utvecklingen av Storvreta

Kommunstyrelsen beslutade vid onsdagens sammanträde att godkänna projektdirektivet för Storvreta. Fram till 2040 planeras cirka 2000 nya bostäder i olika former och flera nya områden för verksamheter.

Projektdirektivet tydliggör ramarna utvecklingen i området och innehåller mål som riktar in utvecklingsarbetet. 

Storvreta planeras att utvecklas med fler bostäder i olika former, bättre service och ny bussgata som ska knyta ihop Fullerö med övriga Storvreta. Cykelvägar kommer också att anläggas längs alla huvudstråk genom tätorten. Dessutom ska Storvreta centrum utvecklas, vilket påbörjas redan under 2020.

Ett arbete kommer att göras för att inventera och skydda natur- och friluftsområden. 

Utvecklingen utgår från genomförandeplanen från 2018

Efter att den fördjupade översiktsplanen antogs 2012 skedde flera större förändringar som hade avgörande påverkan på förutsättningarna för genomförandet. Därför togs en genomförandeplan fram 2018 och det är den som utvecklingen utgår från idag. Projektdirektivet innehåller förutom effekt- och projektmål även förslag till tidplaner för delprojekt samt en ekonomisk kalkyl.

Projektdirektivet för Storvreta - kommunstyrelsens ärendehandling

Genomförandeplan för fördjupad översiktsplan för Storvreta på uppsala.se

6 maj 2020