Storvreta

Storvreta är Uppsala kommuns största tätort efter Uppsala stad och ligger cirka 15 kilometer utanför Uppsala. Här finns goda kollektivtrafikförbindelser med tåg och buss och en möjlighet att utveckla både bostäder och verksamheter. Fram till 2040 kan det byggas cirka 2000 nya bostäder och flera nya områden för verksamheter.

Fördjupad översiktsplan för Storvreta

2012 antogs en fördjupad översiktsplan för Storvreta. Syftet med planen är att stärka Storvretas positiva kvaliteter som bostadsort och plats för arbete och fritid. I den fördjupade översiktsplanen anges två typer av bebyggelseutveckling:

  • Ett större område för tätortstutveckling med bland annat bostäder och service.
  • Två till tre områden för verksamheter och industri.

I södra Fullerö ska ett större verksamhetsområde för platskrävande verksamheter tillkomma. 

Markanvändningskartan i fördjupad översiktsplan för Storvreta (2012).

Läs fördjupad översiktsplan för Storvreta på uppsala.se

Genomförandeplan för fördjupad översiktsplan för Storvreta

I juni 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna genomförandeplan för fördjupad översiktsplan för Storvreta. Genomförandeplanen utgår från den fördjupade översiktsplanen och dess markanvändningskarta och förtydligar i vilken ordning kommande utveckling ska ske för att intentionerna i den fördjupade översiktsplanen ska bli verklighet.

Genomförandeplanen fungerar som ett fördjupat kunskapsunderlag för politiker och tjänstepersoner men också som ett förtydligande gentemot byggaktörer och fastighetsägare kring till exempel tidplan och vilka kostnader de väntas bära.

Läs genomförandeplan för fördjupad översiktsplan för Storvreta på uppsala.se

Pågående utveckling

Fullerö bostäder
Söder om Storvreta byggs just nu cirka 500 nya bostäder i området Fullerö bostäder.

Sydöstra Fullerö - Trafikantservice
En trafikantservice byggs just nu i anslutning till väg 290 vid infarten till Fullerö bostäder.

Pågående detaljplanering

Fullerö 21:66 - verksamhetsområde
Intill Fullerö trafikplats pågår ett arbete med att detaljplanelägga för verksamheter, kontor och handel. Ett planförslag var ute på samråd från 1 februari till 15 mars 2019.

Grandins backe
I ett centralt läge inom tätorten pågår planering för nya bostäder och ett vårdboende.

Storvreta centrum
Här planeras för cirka 50 nya bostäder och en utökning av handelslokaler. Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag kommer att sälja sin mark i området vilket innebär att Storvreta centrum kommer att få en ny ägare. Projektet väntas komma igång mer aktivt under hösten 2019.

Södra Storvreta

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Södra Storvretahar inletts. Området ligger mellan Storvreta och Fullerö Hage, norr om järnvägen. Södra Storvreta ska utvecklas till en attraktiv boendemiljö med närhet till kollektivtrafik, gröna rekreationsområden samt med god tillgång till förskolor, grundskola och en fullstor idrottshall. Det kommer även att komplettera den kommunala servicen i både övriga Storvreta och i Fullerö Hage. I planerna för Södra Storvreta finns även en ny huvudgata mellan Fullerö Hage och Storvreta.

Skola och förskola i Fullerö Hage
Arbetet med detaljplan för en ny grundskola, förskola och flerbostadshus är igång. Det aktuella området ligger cirka 3 kilometer söder om Storvreta centrum och cirka 9 kilometer norr om Uppsala.  

Kontakt

storvreta@uppsala.se

Uppdaterad: