Storvreta

Storvreta är Uppsala kommuns största tätort efter Uppsala stad och ligger cirka 15 kilometer utanför Uppsala. Här finns goda kollektivtrafikförbindelser med tåg och buss och en möjlighet att utveckla både bostäder och verksamheter. Fram till 2040 kan det byggas cirka 2000 nya bostäder och flera nya områden för verksamheter.

Fördjupad översiktsplan för Storvreta

2012 antogs en fördjupad översiktsplan för Storvreta. Syftet med planen är att stärka Storvretas positiva kvaliteter som bostadsort och plats för arbete och fritid. I den fördjupade översiktsplanen anges två typer av bebyggelseutveckling:

  • Ett större område för tätortstutveckling med bland annat bostäder och service.
  • Två till tre områden för verksamheter och industri.

I södra Fullerö ska ett större verksamhetsområde för platskrävande verksamheter tillkomma. 

Markanvändningskartan i fördjupad översiktsplan för Storvreta (2012).

Läs fördjupad översiktsplan för Storvreta på uppsala.se

Genomförandeplan för fördjupad översiktsplan för Storvreta

I juni 2018 beslutade kommunstyrelsen att godkänna genomförandeplan för fördjupad översiktsplan för Storvreta. Genomförandeplanen utgår från den fördjupade översiktsplanen och dess markanvändningskarta och förtydligar i vilken ordning kommande utveckling ska ske för att intentionerna i den fördjupade översiktsplanen ska bli verklighet.

Genomförandeplanen fungerar som ett fördjupat kunskapsunderlag för politiker och tjänstepersoner men också som ett förtydligande gentemot byggaktörer och fastighetsägare kring till exempel tidplan och vilka kostnader de väntas bära.

Läs genomförandeplan för fördjupad översiktsplan för Storvreta på uppsala.se

Pågående utveckling

Fullerö bostäder

Söder om Storvreta byggs just nu cirka 500 nya bostäder i området Fullerö bostäder. 

Gatuarbetena för att iordningställa gator och trottoarer har påbörjats och det som kommer att prioriteras innan vintern är att asfaltera ytor för gående och cyklister. Asfalt, kantsten och skyltning ska enligt tidplan vara klart till sommaren 2020. Trädplantering längs gator planeras att utföras hösten 2020.

Lekplatsen ska enligt tidplan bli klar till sommaren 2020 och parken som helhet till hösten samma år.

Ökad trafiksäkerhet vid trafikplats Fullerö

20 november 2019 godkände kommunen ett medfinansieringsavtal med Trafikverket som innebär att en vägplan för trafikplats Fullerö ska tas fram och att en gångpassage på väg 290 ska byggas. En gångpassage är en plats där gående korsar körbanan. Åtgärderna ska öka säkerheten vid trafikplatsen.

Tidplan

  • Trafikverket beräknar att arbetet med vägplanen för trafikplats Fullerö påbörjas under december 2019 och att planen kan bli klar om två till tre år.
  • Byggarbetet beräknas kunna starta under 2020 och det tar uppskattningsvis cirka ett år att genomföra.

Läs pressmeddelande om ombyggnaden av trafikplats Fullerö och väg 290

Sydöstra Fullerö - Trafikantservice

En trafikantservice byggs just nu i anslutning till väg 290 vid infarten till Fullerö bostäder.

Pågående detaljplanering

Fullerö 21:66 - verksamhetsområde

Intill Fullerö trafikplats pågår ett arbete med att detaljplanelägga ett verksamhetsområde. Ett planförslag var ute på samråd från 1 februari till 15 mars 2019. Efter samrådet har förslaget bearbetats och förslaget till detaljplan är nu ute på granskning under perioden 18 december 2019 till och med 12 februari 2020. Under granskningsperioden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Läs hela förslaget till detaljplan och lämna synpunkter

Grandins backe

I ett centralt läge inom tätorten pågår planering för nya bostäder och ett vårdboende.

Storvreta centrum

Här planeras för cirka 50 nya bostäder och en utökning av handelslokaler. Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag kommer att sälja sin mark i området vilket innebär att Storvreta centrum kommer att få en ny ägare. 

Södra Storvreta

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Södra Storvreta har inletts. Området ligger mellan Storvreta och Fullerö Hage, norr om järnvägen. Södra Storvreta ska utvecklas till en attraktiv boendemiljö med närhet till kollektivtrafik, gröna rekreationsområden samt med god tillgång till förskolor, grundskola och en fullstor idrottshall. Det kommer även att komplettera den kommunala servicen i både övriga Storvreta och i Fullerö Hage. I planerna för Södra Storvreta finns även en ny huvudgata mellan Fullerö Hage och Storvreta. I den första detaljplanen i Södra Storvreta samarbetar kommunen med Kärnhem bostadsproduktion AB och Veidekke Eiendom.

Skola och förskola i Fullerö Hage

Arbetet med detaljplan för en ny grundskola, förskola och flerbostadshus är igång. Det aktuella området ligger cirka 3 kilometer söder om Storvreta centrum och cirka 9 kilometer norr om Uppsala.  

Upprustad pendlarparkering i Storvreta

Som ett led i kommunens arbete med att stimulera hållbart resande och stärka Uppsalas landsbygd har pendlarparkeringen i Storvreta rustats upp. Antalet parkeringsplatser för bilar på västra sidan har utökats och totalt på båda sidor järnvägen finns nu drygt 50 platser varav två är handikappanpassade.

Nu finns också totalt 90 parkeringsplatser för cykel vilket är dubbelt så många som tidigare. Hälften av dem är väderskyddade. Det finns även fyra särskilda parkeringsplatser för lådcyklar och en ny cykelpump.
Se kartskiss över pendlarparkeringen

Kontakt

storvreta@uppsala.se

 

Uppdaterad: