Nästa steg i utvecklingen av Storvreta centrum

Uppsala kommun vill tillsammans med Fastighetsägarna Botrygg och Genova utveckla Storvreta centrum och nu tas nästa steg i processen. Plan- och byggnadsnämnden har nu beslutat att en ny detaljplan ska tas fram för centrumområdet. Det finns två alternativ på hur centrumet skulle kunna utvecklas. Dessa ska nu utredas vidare.

Den 23 juni 2021 fattade plan- och byggnadsnämnden beslut om att inleda planläggning och ge positivt planbesked för detaljplan för Storvreta centrum. Nästa steg i processen är att utreda mer kring hur centrumet skulle kunna utvecklas.

En tydlig centrumdel med småstadskaraktär

Ambitionen är att skapa en tydlig centrumdel i Storvreta som ansluter till befintlig handel och som ligger nära tågstationen och den kommunala servicen i området. Tanken är att bygga lägre flerbostadshus med en tät fasad mot Ärentunavägen för att skapa en centrumdel med småstadskaraktär som skiljer sig från Storvretas övriga huvudsakliga karaktär av villaområde. Under 2020-2021 erbjöd vi invånare i området att tycka till om hur Storvreta centrum skulle utvecklas i en medborgardialog.

– Vi tar nu ett rejält omtag kring utvecklingen av Storvreta centrum för fler bostäder, bättre service och fler jobb i Storvreta. Vi fick in många kloka synpunkter under medborgardialogen och hoppas att många Storvretabor också vill vara med och tycka till i samrådet för den kommande utvecklingen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Genom att se till att det blir en variation av taklandskap och fasader kommer vi förstärka småstadskaraktären. I förslaget föreslår vi lägre bebyggelse mot omgivande villor, delvis i form av radhusbebyggelse.

Två alternativ utreds - med eller utan kommunhuset och Storvretagården

Två alternativ har hittills arbetats fram av fastighetsägarna i dialog med kommunen och medborgarna i området. Det ena omfattar 280 nya bostäder och det andra 320. Båda alternativen omfattar 2500 kvadratmeter för handel. Nuvarande livsmedelsbutik ersätts med bostäder och en ny livsmedelsbutik placeras i bottenvåningen på ett av bostadshusen.

I det ena alternativet behålls Storvretagården och kommunhuset och i det andra tas dessa byggnader bort och ersätts med annan bebyggelse eller vistelseytor. I den nu gällande detaljplanen för Storvreta centrum finns beslut om att Storvretagården ska bevaras. Därför utreder vi särskilt om det är ett alternativ att genomföra det alternativ som innebär att dessa byggnader skulle försvinna.

Plan- och byggnadsnämnden vill helst se att det första alternativet blir verklighet, där vi bevarar Storvretagården och därför kommer det vara grunden i det fortsatta planarbetet.

Storvreta centrum alternativ_LI.jpg

 

Nu sätts fler utredningar igång

Nu påbörjas arbetet med att utreda och studera vilket av de två alternativen som skulle vara mest lämpligt att genomföra eller om andra justeringar ska göras. Det innebär att ett antal utredningar och studier kommer att göras. Bland annat kommer vi att titta på följande:

  • Hur gott skicket är på Storvretagården och kommunhuset.
  • Hur den nya bebyggelsen skulle kunna byggas för att passa in i Storvretas karaktär.
  • Hur vi kan få en så liten klimatpåverkan som möjligt av utvecklingen i området.
  • Hur vi får en så trafiksäkert centrum som möjligt.
  • Hur vi får en bra framkomlighet för kollektivtrafiken

.

24 juni 2021