Planen klar för att bygga ihop Fullerö och Storvreta

Nu är planeringen av en ny länk mellan Fullerö och Storvreta klar. En ny detaljplan anger hur en huvudgata kantad av gång- och cykelvägar kan byggas mellan Fullerö och Storvreta. Längs delar av gatan planeras för bostäder och en förskola i denna första etapp.

Plan- och byggnadsnämnden beslutade under torsdagens möte att anta en ny detaljplan för Södra Storvreta. Planen gör det möjligt att bygga en förskola med upp till åtta avdelningar och omkring 125 bostäder, som tillsammans med en ny huvudgata kommer att knyta ihop Storvreta med Fullerö.

Ett exempel på hur husen längs huvudgatan mellan Fullerö och Storvreta kan komma att se ut. Hus i högst tre våningar och med entréer ut mot gaturummet. Visionsbild: White

Bilden är ett exempel på hur husen längs huvudgatan mellan Fullerö och Storvreta kan komma att se ut. Hus i högst tre våningar och med entréer ut mot gaturummet. Visionsbild: White

Detaljplanen beskriver att bostadshusen kan byggas som radhus, kedjehus, parhus och fristående villor. Visionen är att det ska bli en mix av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Längs huvudgatan ska gång- och cykelvägar byggas, liksom busshållplatser när behovet uppstår. Detaljplanen anger också att bebyggelsen kan utformas tätare och högre – upp till tre våningar – vid huvudgatan, medan bebyggelsen ska vara glesare och lägre längre ifrån gatan.

Planen justerad efter granskning
Detaljplanen var ute för granskning under augusti-september 2021. Då inkom sammanlagt 30 yttranden. Planen har därefter justerats, bland annat har behovet av arkeologiska undersökningar och hänsyn till naturmiljöerna under byggandet förtydligats.

 

25 mars 2022