Installation av grundvattenrör

Under slutet av november och början av december genomförs installationer av ett tiotal grundvattenrör inom området för den fördjupade översiktsplanen sydöstra staden. Arbetena utförs av fälttekniker utrustade med borrbandvagn på uppdrag åt Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun.

Syftet med grundvattenrören är att få kunskap om de geohydrologiska förhållandena på plats, eller med andra ord - att få koll på hur vattnet i marken strömmar och hur detta varierar över året. Grundvattenmätningarna kommer utföras under lång tid och ligga till grund för anpassningar av planerna i området. Det övergripande syftet är att undvika påverkan på Lunsen.

Under december kommer vi även att undersöka berggrunden. Undersökningen är en så kallad geofysisk kartering, som ger kunskap om berggrundens överyta och eventuella sprickbildningar.

15 november 2021