Sydöstra stadsdelarna

Kommunen arbetar med ett förslag till en fördjupad översiktsplan (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna. Planen omfattar Bergsbrunna, Sävja, Vilan och Nåntuna med omgivningar. Den ska vara vägledande i kommande utveckling av området som ska få 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser fram till år 2050.

Förslaget var ute på samråd under våren 2020. Vi fick in cirka 400 yttranden under samrådet och utifrån dessa tog vi fram ett reviderat förslag. Det reviderade förslaget ställdes ut under perioden 25 januari–6 april 2021. Under utställningsperioden var det möjligt att lämna synpunkter på det. Nu sammanställer vi de synpunkter vi fått in i ett utställningsutlåtande. Du kommer att kunna ta del av utlåtandet här på webben i samband med antagandet av den fördjupade översiktsplanen.

Aktuellt

Fler