Över 500 deltagare i möten om sydöstra stadsdelarna

Tre samrådsmöten har genomförts om den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna. Totalt var det fler än 500 deltagare vid de tre mötena och det ställdes över 200 frågor. Det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 15 maj.

Samrådstiden, den period där det är möjligt att lämna sina synpunkter, för den fördjupade översiktsplanen pågår till den 15 maj. Den 7 mars hölls det första mötet där förslaget presenterades och det fanns möjlighet att ställa frågor. Då kom cirka 350 personer. Strax därefter utbröt covid-19 och det infördes restriktioner för olika sammankomster för att undvika smittspridning. De kommande två mötena anordnades därför som webbsända seminarium, för första gången i Uppsala kommun.

Totalt har fler än 500 deltagare varit med i mötena och tillsammans ställt över 200 frågor. Det finns ett stort intresse för utvecklingen av området och ett stort engagemang hos allmänheten och de boende i området.

Samlad bebyggelse skapar hållbarhet

Många av de frågor som har ställts under mötena har handlat om bebyggelsen och hur tätt det planeras att byggas. Planeringen av bebyggelsen har generösa mått med plats för grönska och breda trottoarer. Gårdarna är större än i andra nya bostadsprojekt och ska rymma både lekutrustning och växtlighet. Vi behöver planera för att bygga relativt koncentrerar för att inte ta för mycket mark i anspråk av hållbarhetsskäl, till exempel är det viktigt att spara mark för odling, men vi behöver också bygga relativt koncentrerar för att skapa underlag för butiker, kollektivtrafik och annan service. Genom att bygga mer koncentrerat istället för att sprida ut bostäderna på en väldigt stor yta kan vi också skapa effektiva hållbara tekniska system för till exempel avfallshantering och vatten- och elförsörjning.

Föregångare i hållbar stadsutveckling

Uppsala är ett av regeringens prioriterade områden i en satsning på nya hållbara städer och stadsdelar.Utvecklingen av de sydöstra stadsdelarna är en del av den satsningen. Vi är en föregångare i hållbar stadsutveckling genom att planera en hållbar och klimatpositiv stad. Ett exempel är målsättningen att 80 procent av resorna i området ska göras hållbara transporter, det vill säga gång, cykel och kollektivtrafik.

En stad för utveckling och gott liv

Målsättningen för de sydöstra stadsdelarna är också att skapa en stad är människor, verksamheter, djur och växter ges förutsättningar att utvecklas och leva. Alla ska känna sig välkomna i det offentliga rummet och kunna efterfråga en bostad oavsett sin privata ekonomi.

De sydöstra stadsdelarna ska ge företag möjlighet att blomstra. Det ska vara en resurseffektiv och klimatpositiv stad. Det ska vara arkitektur av kvalitet och kvarter med blandade hustyper och mycket dagsljus. Vi vill skapa en stad som ligger nära naturen och det omgivande landskapet genom att naturen är ständigt närvarande inne i stadsmiljön och att det alltid är nära till naturreservat och de öppna fälten.

Läs mer: Lämna dina synpunkter på den fördjupade översiktsplanen senast 15 maj.

23 april 2020