Torbjörns torg rustas upp

Plan- och byggnadsnämnden antog den nya detaljplanen för Torbjörns torg i Svartbäcken (kvarteret Sigbjörn) i maj 2021.

Syftet är att göra det möjligt att bygga bostäder och funktionella butikslokaler som passar in i området som har kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. I den gällande översiktsplan som antogs i december 2016 är Torbjörns torg utpekat som en stadsdelsnod.

Projektet innebär även att torget rustas upp och blir större, busshållplatserna flyttas till Torbjörnsgatan och får en mer central plats på torget. En del av parkeringen tas bort och flyttas in i byggnaden vilket innebär en attraktivare miljö för gående och cyklister.

Illustration av möjlig bebyggelse vid Torbjörns torg

Illustration av möjlig bebyggelse, SustainVR. 

Förslaget innebär även att den befintliga byggnaden inom Svartbäcken 19:1 rivs och ersätts av en ny högre byggnad i fem till sex våningar, med en något större utbredning. Bottenvåningen planeras till största del som livsmedelsbutik och annan handel. Ovanpå butiken byggs bostäder.

Här hittar du samtliga dokument som hör till detaljplanen

 

Mer information 

Kontakt:

Elin Andersson, projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: elin.andersson4@uppsala.se
Telefon: 018-727 42 38

 

 

Uppdaterad: