Detaljplanen har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Tullgarnsbron som tidigare överklagades till Mark- och miljödomstolen (juni 2020) har nu vunnit laga kraft. Domstolen avvisade överklagandet.

De förberedande arbetena med gatuarbeten i korsningen av Östra Ågatan och Kungsängsesplanaden har redan börjat. 

10 september 2020