Ombyggnationen av Ulleråkersvägen startar i maj

Under maj månad kommer om- och nybyggnationen av Ulleråkersvägen att börja. Arbetet omfattar att anlägga en ny vägsträckning av nuvarande Ulleråkersvägen mellan Sjukhusvägen och Tullgarnbron.

Arbetet innebär bland annat

  • återplantering av träd
  • omläggning av befintlig vägsträckning vid Eklundshovsbacken
  • separat gång- och cykelbana
  • trafiksignalreglering i korsningen vid Sjukhusvägen.

Den del av Ulleråkersvägen som får en ny vägsträckning kommer att byta
namn till Sleven Säfwenbergs väg.

Träd, ängsyta och regnbäddar

För att skapa en bra miljö för träd, buskar och växter som återplanteras skapar vi regnbäddar i dessa miljöer. Regnbäddarna tar även hand om vatten från gatan och renar det innan det når ut i dagvattensystemet.

Några av träden utformas till högstubbar. Det är träd som har kapats på 3–4 meters höjd i samband med avverkningen. De lämnas kvar för att bli hem och matplats för insekter, svampar och fåglar. Vi anlägger även en ängsyta mellan den nya vägsträckningen och åsen.

2 maj 2022