Avslutande etapp för VA-ledning

Uppsala vattens arbete med en vatten- och avloppsledning genom Ulleråker går in i nästa fas. Under en period kommer arbete att ske på hela den sträcka som på kartan nedan kallas Etapp 2. Cykelvägen nedanför Hospitalet leds om i perioder.

I januari fälls träd för VA-ledningen som ska försörja Rosendal och Ulleråker. Uppsala Vatten och Avfall AB genomför nu den sista etappen av ledningsarbetet i Ulleråker under våren 2020. Under vissa veckor kommer cykelvägen dras om längs Ulleråkersvägen.

En del av sträckningen har dragits om i syfte att spara fler särskilt skyddsvärda träd, varav flerhundraåriga tallar och lärkträd nära cykelvägen. Trädfällning har genomförts genom ett skogsparti och träden tas hand om som virke och faunadepåer. En selektiv gallring i trädvårdande syfte kommer utföras under januari i kringliggande skogsparti.

Läs mer om arbetet: https://www.uppsalavatten.se/driftstorningar-och-planerade-arbeten/ulleraker-och-rosendal/

 

10 januari 2020