Ulleråkers första detaljplaner vinner laga kraft

Den 31 oktober 2019 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd för de två antagna detaljplanerna i Ulleråker, kvarteret Vinghästen m.fl. och kvarteret Sagan m.fl. Planerna vann i och med beslutet laga kraft.

Ulleråkers två första detaljplaner har granskats i av Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Samtliga instanser har kommit till samma slutsats: Det bakgrundsarbete som gjorts under detaljplaneprocessen för att säkra grundvattnet i området har varit tillräckligt.

Detaljplanerna Kvarteret Vinghästen m.fl. och Kvarteret Sagan m.fl. möjliggör utbyggnaden av den första delen av det nya Ulleråker. Inom planerna kan sammanlagt 1400 bostäder bostäder byggas och utöver det 11000 kvadratmeter lokalyta för centrumverksamhet och kontor, två förskolor med sammanlagt 10 avdelningar, två mobilitetshus och en kvarterspark. 

I och med Mark- och miljööverdomstolens beslut vann båda planerna laga kraft. Nästa hållpunkt i utvecklingen av Ulleråker är utbyggnad av infrastruktur som gator, vatten, avlopp och elnät. Denna fas är idag planerad till 2023 och föregås av en projekteringsfas.

Här kan du läsa mer om Ulleråkers detaljplaner

7 november 2019