Länsstyrelsen upphäver inte detaljplaner

Länsstyrelsen har beslutat att inte upphäva detaljplanerna för kvarteret Vinghästen och kvarteret Sagan. Processen går nu vidare till beslut i Mark- och miljödomstolen.

Under sommaren har Länsstyrelsen överprövat de två detaljplaner som antogs av kommun-fullmäktige den 28 maj - Kvarteret Vinghästen m.fl. och Kvarteret Sagan m.fl. Den 14 september meddelande Länsstyrelsen att de inte upphäver detaljplanerna. I nästa steg prövar Mark- och miljödomstolen de inkomna överklagandena från privatpersoner och organisationer. När det är gjort kommer detaljplanerna att antingen vinna laga kraft eller överprövas i ytterligare instanser.

24 september 2018