Mark- och miljödomstolen avslår överklagande om Ulleråker

Mark och miljödomstolen avslog alla överklaganden av de första två detaljplanerna i utbyggnaden av Ulleråker. Domstolen gick på Länsstyrelsens linje och ser den hänsyn som planerna tar till grundvattenfrågan som tillräckliga.

Under ett antal månader har Mark- och miljööverdomstolen prövat överklagandena för Kvarteret Sagan m.fl. och Kvarteret Vinghästen m.fl. 

Precis som Länsstyrelsen ansåg domstolen att kommunens arbete i detaljplanerna för att säkerställa att grundvattnet inte ska påverkas negativt av bebyggelsen var tillräckligt.

Planerna vinner nu laga kraft om inte ytterligare överklaganden kommer in. Dessa tas i så fall upp i Mark- och miljööverdomstolen, som dock bara prövar fall av principiell betydelse.

Husbyggnationen i Ulleråker beräknas inledas cirka 2025 och innan detta ska gator och ledningar för exempelvis vatten och el byggas ut.  

Här kan du läsa mer om detaljplanerna och bagrundsarbetet från planprocessen.

5 juli 2019