Arbetet fortsätter i centrala Ulleråker

För att skapa möjlighet för fler att bo och verka i Ulleråker behöver vi fälla träd för att göra plats för bostäder, verksamheter, gator och torg.

Området som det rör sig om sträcker sig mellan Dag Hammarskjöldsväg i väster till Ulleråkersvägen i öster samt mellan Emmy Rappes väg i norr till Ulleråkersvägen i söder. Där kommer vi att fälla träd för att göra plats för bostäder, gator och torg. Detta arbete sker etappvis, första etappen tar cirka två veckor. Tidigare har vi gjort en inventering för att spara så många skyddsvärda träd som möjligt och märkt ut dessa inför trädfällningen.  Det rör sig om 140 träd som kommer att fällas, mestadels tallar, några lärk- respektive lövträd.

Vi värnar om att fortsatt ha många träd och grönområden i Ulleråker och kommer att plantera nya träd utmed alla nya gator som vi skapar i utvecklingen av Ulleråker. Tidigare i projektet har vi renoverat och öppnat upp Hospitalträdgården för alla att njuta av. En fantastisk ny stadsdelspark med många unika växter och träd samt nya platser för träning, lek och bara vara på. Där kommer vi också  att skapa ett parkområde kring en ny dagvattendamm.  Ulleråker kommer även i fortsättningen vara en grön plats att bo, verka och vistas i.

  

Vad händer med de fällda träden?

Alla fällda träd kommer till nytta, t.ex. genom användas till konst, sittmöbler, naturvård samt virke till snickeri. 

Delar av de fällda träden kommer att placeras i en så kallad faunadepå. En faunadepå består av trädstammar som läggs samlade på en plats i naturen för att öka den biologiska mångfalden.

Faunadepåer är inte bara positiva för insekter, mossor och svampar – de kan också utgöra attraktiva bomiljöer för till exempel igelkottar och fladdermöss. En ökad insektsfauna gynnar även fågellivet.

21 februari 2022