Spännande förändringar i Hospitalsparken

I dagarna kommer arbetet med att utveckla Hospitalsparken att starta. Det första som händer är att vi gallrar de befintliga alléerna och plöjer och sår den forna jordbruksmarken som ett steg i att skapa tåliga gräsmattor.

Uppsala kommun vill utveckla Hospitalsparken i Ulleråker och tydliggöra dess historia. Därför pågår ett arbete med att identifiera de befintliga värdena i denna park och beskriva hur de ska lyftas fram och utvecklas med hjälp av driftsåtgärder. I detta arbete väger vi samman de befintliga naturvärdena med platsens historia samt de sociala och rekreativa värdena. Målet är att få ett parkområde som bättre motsvarar framtida krav på en central park, att förstärka de historiska spåren och att få en park som redan idag fungerar för boende i området.

Kommunen kommer att prioritera driftsåtgärderna och genomföra dem under flera år. Det kan till exempel handla om 

  • slyröjning
  • att gallra fram ekar
  • återskapa alléer och gräsmattor

Information om hur detta arbete fortlöper och vilka åtgärder som står på tur kommer du att kunna hitta på webbplatsen. 

Hospitalparken

31 maj 2016