Vinghästen och Sagan beslutade i kommunfullmäktige

Det blev ett positivt beslut i kommunfullmäktige när Ulleråkers två första detaljplaner gick upp den 28 maj. Det sista steget innan planerna vinner laga kraft är överklagandeperioden – därefter går utvecklingen av Ulleråker in i en ny fas.

Två detaljplaner i Ulleråker, detaljplan för kvarteret Vinghästen m.fl. samt detaljplan för kvarteret Sagan m.fl., antogs av kommunfullmäktige den 28 maj. 

Detaljplanerna vinner laga kraft 3 veckor efter det att antagandebeslutet satts upp (anslagits) på kommunens anslagstavla, om den inte blivit överklagad.

För att ha rätt att överklaga ska man vara berörd av detaljplanen och senast under granskningstiden ha framfört skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda av kommunen. Tiden för överklagande är tre veckor från att kommunen tillkännagivit beslutet på kommunens anslagstavla. Protokollet planeras vara färdigt och justerat den 5 juni.

Länsstyrelsen kan upphäva en detaljplan om de bedömer att den strider mot någon av de överprövningsgrunder som Länsstyrelsen har att bevaka. 

Tills kommunfullmäktiges protokoll är justerat hittar du sammanträdeshandlingarna här. 

För mer information kring planprocessen: 

https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaneprocessen/detaljplaneprocessen-steg-for-steg/

 

Fågelperspektiv kvarteret Sagan m.fl

 

Fågelperspektiv kvarteret Vinghästen m.fl.

 

30 maj 2018