Vimpelgatan

I och med att Trafikverket planerar att dra två nya järnvägsspår från Uppsala till länsgränsen mot Stockholm behöver järnvägskorsningen vid Vimpelgatan byggas om. Idag passerar gående, cyklister och bilar över järnvägen men i samband med att det ska byggas ytterligare två järnvägsspår kommer det inte vara möjligt längre.

Järnvägskorsning med väntande fordon
Vid Vimpelgatan måste du ofta stå och vänta vid bommarna i samband med att tågen passerar. 

Dagens övergång en säkerhetsrisk

Vid korsningen sker idag mycket spring över spåren när bommarna är ner. Något som är en säkerhetsrisk och kan orsaka olyckor. Spring över spåren gör också att tågen inte kan köra som planerat något som i sin tur påverkar om de kan gå i tid eller ej. Det händer även att bilar och andra fordon fastnar mellan bommarna. Vilket är farligt för alla inblandade och kan orsaka stora tågförseningar. 

När järnvägen byggs om kommer den därför att bli en så kallad planskild korsning. Det innebär att fordon, cyklister och fotgängare separeras i ett eget plan skilt från tågtrafiken. Du kommer i framtiden alltså inte behöva vänta på att järnvägsbommarna ska gå upp innan du kan passera.

I tidigare utredningar har både ett alternativ med tunnel under järnvägen och ett alternativ med bro över järnvägen utretts. I de senaste utredningarna som genomfördes under våren 2024 framgår det att en bro över järnvägen kan vara det mest lämpliga alternativet. Det beror bland annat på den fakta som kommit fram om den grundvattentäkt som finns i området, som skulle kunna påverkas negativt vid byggnation av en tunnel.

Preliminär tidplan

2024 

Kommunstyrelsen tar beslut om att gå vidare med ett broalternativ vid Vimpelgatan.

Plan-och byggnadsnämnden tar beslut om att ge planbesked för bro. I och med det kan en detaljplan för Vimpelgatan med broalternativ tas fram.

2025

Detaljplanen för Vimpelgatan går ut på samråd.

2026

Detaljplanen går ut på granskning. Preliminärt startar vissa förarbeten, bland annat ledningsflyttar.

2027

Detaljplanen blir antagen och vinner laga kraft.

Vimpelgatans järnvägskorsning stängs av och arbetet med att bygga en planskild korsning startar.

2034

Passagen vid Vimpelgatan är färdigbyggd.

Uppdaterad: