Börjetull

Ytterligare en del av industriområdet Börjetull, i de södra delarna av Librobäck, ska omvandlas till en blandad stadsdel med bostäder, kontor och verksamheter.

Förslaget till detaljplan för Börjetull är godkänt av plan- och byggnadsnämnden och ska i nästa skede skickas vidare till kommunfullmäktige.

Området ligger i nordvästra Uppsala, med närhet till Bärbyleden och Fyrisån. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder i kombination med utbyggnad av den befintliga industrin. En utbyggnad med flerbostadshus kan ge ett tillskott på cirka 1 600 lägenheter. Även ett vårdboende och plats för flera förskolor finns med i detaljplanen, totalt 16 avdelningar som placeras intill parker i området.

Illustration över planerad bebyggelse i de olika byggprojekten.

Illustrationen visar planerad bebyggelse i de olika byggprojekten. Metod arkitekter/Uppsala kommun.

Bostadsprojekt samt industri/kontor

 1. Bonava
 2. Skanska bostäder
 3. Skanska vårdboende/förskola
 4. HSB bostäder och befintligt kontorshus "Skeppet"
 5. Borätt/Seniorgården
 6. JM
 7. Uppsalahem
 8. Galderma, befintlig industri

Nya gång- och cykelbroar

I området längs med Librobäcken och Fyrisån finns redan idag grönområden som ska utvecklas när området blir bebyggt med en stor andel bostäder. Nya gång- och cykelbroar ska byggas som bidrar till att knyta ihop planområdet med omgivningen, cykelavståndet till Resecentrum är ungefär 2,5 km.

Utökade verksamheter

Den befintliga industrin, Galderma, planerar en viss utbyggnad för att utöka och effektivisera verksamheten. Det stora kontorshuset "Skeppet" kommer även fortsättningsvis att användas som kontor. Målsättningen är att denna del av staden ska få ett tydligare sammanhang med innerstaden och på sikt utvecklas till ett lokalt centrum med ett rikt utbud av service. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Sanering av mark 

Det behövs sanering av förorenad mark för stora delar av planområdet, det kommer att genomföras innan byggandet startar. Risken för spridning av föroreningar till yt- och grundvatten kommer därmed att minska betydligt.

Tidplan

 • 19 augusti 2020: kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott fattar beslut om exploateringsavtal
 • 16 september 2020: kommunstyrelsen godkänner detaljplanen som sedan skickas vidare till kommunfullmäktige
 • 5 oktober 2020: kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplanen 

Läs mer om detaljplanen och se granskningshandlingar

Librobäck

Börjetull är en del av Librobäck.
Läs mer om Librobäcks verksamhetsområde

Utvecklingen i Börjetull ligger i linje med översiktsplanens intentioner och det strukturprogram som tagits fram för hela Librobäck.
Läs om Börjetulls utveckling i Librobäcks strukturprogram (PDF, 802 KB)

 

Mer information

Brita Bugge, planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: Brita Bugge
Telefon: 018-727 46 08

Uppdaterad: