Börjetull

Vi planerar att göra om industriområdet Börjetull i de södra delarna av Librobäck till en blandad stadsdel med kontor, verksamheter och bostäder.

I området ska vi skapa plats för cirka nya 1500 bostäder och ytterligare 9000 kvadratmeter för kontor och andra verksamheter. Området får också nya förskolor, en ny stadspark och gröna områden ner mot Fyrisån där vattnet synliggörs på ett bättre sätt än idag.

Ny bro mellan Tuna backar och Börjetull

En bro mot Tunabergskolonin ska koppla ihop Tuna backar och Börjetull för gående och cyklister. Gatorna i området får separata cykelvägar för att skapa en trygg gatumiljö för alla trafikanter. Kommunen utvecklar området tillsammans med Galderma, som är en av de större fastighetsägarna, det kommunala bolaget Industrihus, Uppsala Bostadsförmedling och en byggherregrupp med privata byggbolag.

Delar av området ligger ovanpå en gammal tipp och ska saneras för att Börjetull ska få en renare markmiljö.

Librobäck

Börjetull är en del av Librobäck.
Läs mer om Librobäcks verksamhetsområde

Utvecklingen i Börjetull ligger i linje med översiktsplanens intentioner och det strukturprogram som tagits fram för hela Librobäck.
Läs om Börjetulls utveckling i Librobäcks strukturprogram (PDF, 802 KB)


Tidsplan

Detaljplanen har varit på samråd under hösten 2017 och förbereds för granskning under våren 2018. Byggandet kan tidigast starta i slutet av 2018 och kommer att pågå i flera etapper under en längre tid.

Läs mer om detaljplanen och se samrådshandlingar.

Mer information

Kristina Sandberg, projektledare exploatering
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: Kristina Sandberg
Telefon: 018-727 40 05

Brita Christiansen, planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: Brita Christiansen
Telefon: 018-727 46 08

28 november 2017