Börjetull

Vi planerar att göra om industriområdet Börjetull i de södra delarna av Librobäck till en blandad stadsdel med kontor, verksamheter och bostäder.

I området ska vi skapa plats för cirka nya 1500 bostäder och ytterligare 9000 kvadratmeter för kontor och andra verksamheter. Området får också nya förskolor, en ny stadspark och gröna områden ner mot Fyrisån där vattnet synliggörs på ett bättre sätt än idag.

Ny bro mellan Tuna backar och Börjetull

En bro mot Tunabergskolonin ska koppla ihop Tuna backar och Börjetull för gående och cyklister. Gatorna i området får separata cykelvägar för att skapa en trygg gatumiljö för alla trafikanter. Kommunen utvecklar området tillsammans med Galderma, som är en av de större fastighetsägarna, det kommunala bolaget Industrihus, Uppsala Bostadsförmedling och en byggherregrupp med privata byggbolag.

Delar av området ligger ovanpå en gammal tipp och ska saneras för att Börjetull ska få en renare markmiljö.

Librobäck

Börjetull är en del av Librobäck.
Läs mer om Librobäcks verksamhetsområde

Utvecklingen i Börjetull ligger i linje med översiktsplanens intentioner och det strukturprogram som tagits fram för hela Librobäck.
Läs om Börjetulls utveckling i Librobäcks strukturprogram (PDF, 802 KB)


Tidplan

Detaljplanen var på en andra granskning under våren 2019. Detaljplanen beräknas antas under början av 2020.

Läs mer om detaljplanen och se granskningshandlingar

Mer information

Jonathan Molund, projektledare mark och explotering
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: jonathan.molund@uppsala.se
Telefon: 018-727 47 69

Brita Christiansen, planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: Brita Christiansen
Telefon: 018-727 46 08

Uppdaterad: