Del av kvarteret Kalkstenen (detaljplan Norby 31:74) utställd för granskning

Detaljplanen är ute på granskning 5 april–16 maj 2018.

Planområdet ligger i stadsdelen Eriksberg, mellan Blodstensvägen, Marmorvägen och Norbyvägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra fyra punkthus i max 8 våningar och ett lamellhus i 5 våningar med sammanlagt cirka 140 lägenheter.

Detaljplanen var tidigare utställd för granskning under våren 2014. Under granskningen inkom yttranden om att planområdet är hemvist för flertalet fladdermöss. Inventeringar av fladdermöss kan endast göras under korta perioder av året och detaljplanen har därför försenats. Eftersom över tre år har passerat sedan granskningstillfället och inget granskningsutlåtande skickades ut i anslutning till det, ställs detaljplaneförslaget ut för ytterligare en granskning. Yttranden från både den första och andra granskningen kommer att sammanställas i ett gemensamt granskningsutlåtande.

Läs granskningshandlingar för detaljplanen. 

6 april 2018