Detaljplan för kvarteret Södra Kalkstenen, del av Norby 31:74 - ny granskning

Fram till och med 27 november kan du tycka till om det nya förslaget till detaljplan för kvarteret Södra Kalkstenen, del av Norby 31:74. Det nya förslaget innebär färre byggnader än tidigare.

Det nya förslaget

Under sitt sammanträde 25 oktober beslutade plan- och byggnadsnämnden att ställa ut det nya förslaget på granskning. Förslaget innebär en minskning med ett hus jämfört med det förslag som presenterades på granskningen våren 2018. Detaljplanen gör det möjligt att bygga tre punkthus i max 8 våningar och ett lamellhus i max 5 våningar med sammanlagt cirka 110 lägenheter. För att det ska vara enkelt att nå området behöver en ny väg anläggas från Norbyvägen till området. Hänsyn ska tas till den befintliga naturmiljön. Det innebär att utpekade träd och berghällar ska bevaras.

Detaljplanen har varit utställd för granskning två gånger tidigare, under våren 2014 och våren 2018. Alla yttranden från de tre granskningarna kommer att sammanställas och bemötas av stadsbyggnadsförvaltningen i ett utlåtande. Plan-, och byggnadsnämnden ska sedan godkänna utlåtandet innan detaljplanen antas.

Tyck till om förslaget

Du kan lämna synpunkter på förslaget under granskningsperioden som pågår fram till och med 27 november 2018. 

Läs mer om förslaget och lämna synpunkter via webbformulär 


Du kan också skicka dina skriftliga synpunkter till:

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

eller via e-post till: sbf.planadministrator@uppsala.se

6 november 2018