Detaljplanen för Glimmerns förskola har vunnit laga kraft

Den 17 februari vann detaljplanen för Glimmerns förskola laga kraft. Detta efter att plan- och byggnadsnämnden beslutat om anta planen den 24 januari.

Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Det innebär att innehållet i detaljplanen nu kan genomföras.

Syftet med detaljplanen är att ändra hur marken kan användas. Ändringarna gör det möjligt för det kommunala bolaget Uppsala kommun Skolfastigheter AB att äga och bygga på den mark de köpte när bolaget bildades. Syftet är också att förskolan på lång sikt ska kunna växa och rymma fler förskolebarn. Bland annat blir det möjligt att bygga en förskola i två våningar och en större förskolegård.

Läs beslutet för Glimmerns förskola

5 mars 2018