Politiskt visionsmöte

Den 19 april samlades politiker tillsammans med ansvariga kommunala chefer och tjänstepersoner för att diskutera vision, kärnvärden, möjligheter och utmaningar i utvecklingen av Gottsundaområdet.

Mötet var en del i en serie av träffar och aktiviteter inom ramen för planprogrammet för området.

Gottsundaområdet idag och i framtiden

För Gottsundaområdet idag identifierade deltagarna att sammanhållningen, de sociala utmaningarna och naturen var några av de saker som mest utmärker området idag. I framtiden talade deltagarna om ett lättillgängligt område med en spännande stadsmiljö. De tänkte sig också framtidens Gottsundaområde ska bli centrum i Södra staden.

Gruppövning

Deltagarna fick även göra en gruppövning där de identifierade styrkor, svagheter, möjligheter och hot i utvecklingen av området. Dessa skulle sedan utvecklas till möjliga insatser som går att genomföra i området. Grupperna pratade bland annat om hur möjligheten till ett ökat antal arbetsplatser vid nybyggnation kan tas tillvara genom offentliga upphandlingar (lokal arbetskraft vid nybyggnation och renoveringar), praktikplatser, sommarjobb, vikariat och pla­cering i olika kommunala verksamheter.

Mål- och intressekonflilkter

Sen fick deltagarna lista de mål- och intressekonflikter de såg som störst (eller mest troliga att behöva hanteras). Några av de som flest grupper tog upp var:

  • Hyressättning vid renovering. Renovering – höjda hyror. Vi måste se till att vi inte kastar ut folk från sina hem.
  • Förtätning – mängden nya bostäder etc. Särskilt i och vid naturområden.
  • Bristande delaktighet. Upplevelsen av det som görs och dess relevans. Kommer man tycka att utvecklingen angår en själv? Man upplever inte att det satsas på Gottsunda.

Medskick

Efter en summering av dagen avslutades arbetspasset med att var och en av deltagarna fick skriva ner sitt individuella medskick på två teman.

Jag har en idé och/Har ni tänkt på att:

  • Treklangen är trång samtidigt som det finns lediga lokaler i centrum. Kan centrum användas mer för till exempel öppen förskola, SFI etc.
  • Fler lokala konstnärer! Mer möjlighet för kulturaktörer att för en billig kostnad få hyra lokaler och berika området – inte bara i centrumbyggnaden.

Åtaganden - För att vi gemensamt ska skapa en attraktiv och socialt hållbar utveckling i Gottsundaområden kommer jag att:

  • Verka för att marknadsföra Gottsunda som ett av Uppsalas viktigaste utvecklingsområden bland exempelvis landets "byggare".
  • Äska medel för att öka det förebyggande arbetet inom socialtjänsten.

Se sammanställningen av det politiska visionsmötet (PDF, 1 MB)

9 juni 2016