Nu finns det chans att tycka till igen!

Detaljplanen för etapp 3A i Östra Sala backe ställs ut för granskning efter ett antal revideringar och kompletteringar. Granskningen pågår mellan 26 augusti - 16 september.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en fortsatt stadsutveckling inom Östra Sala backe, längs Fyrislundsgatans norra del. Detaljplanen möjliggör tre kvarter innehållande cirka 500 bostäder, samt en förskola med fyra avdelningar, cirka 1000 kvadratmeter lokaler för centrumändamål och en ny park. Bebyggelsen är placerad i en tät kvartersstruktur med byggnadshöjder som varierar mellan tre och sju våningar.

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan 6 maj och 17 juni 2020. Ett digitalt informationsmöte hölls den 26 maj. Cirka 15 personer deltog. Under samrådstiden har 27 skriftliga synpunkter inkommit. Synpunkterna behandlar i huvudsak förskolans storlek och friyta, trafik, naturvärden, byggnaders höjd, grundvatten och trygghet.

-          Vi uppskattar alltid en aktiv dialog med boende i områden som vi utvecklar. Vi fick in 27 skrifliga synpunkter under samrådet och har nu reviderat och kompletterat planen. Bland annat har vi gjort en inventering av den fridlysta arten backsippa, tagit fram ett gestaltningsprogram för att kunna visa hur förslaget kan komma se ut på plats och sett över möjligheterna till en planerad gång- och cykelbana öster om Fyrislundsgatan, säger Annika Holma, planarkitekt för Östra Sala backe.

 

Granskningsperiod 26 augusti – 16 september.

Alla handlingar finns att läsa på uppsala.se/detaljplaner

26 augusti 2021