Kommunen ger bygglov för 222 hyresrätter

Igår beslutade kommunen att bevilja bygglov för tre flerbostadshus som angränsar till det planerade nya Anders Diös torg i Östra Salabacke. De tre husen som ingår i etapp 2, rymmer 222 lägenheter, LSS-boenden och ytor för verksamheter vid markplan.

Kommunen har beviljat bygglov för ytterligare tre bostadshus med hyresrätter och yta för verksamhet. Genom en markanvisningstävling har kommunen bland annat ställt krav på prisrimliga hyresrätter, vilket byggherrarna har tagit fasta på vid planeringen av fastigheterna.

Ekologisk hållbarhet
Östra Salabacke är ett av de första områdena där kommunen började titta på hur marknaden kan motiveras till att jobba med hållbarhetsfrågor. Konkret handlar det om val av material. Det kan till exempel innebära att bygga fler stommar i trä, att hitta smarta lösningar för dagvattenhantering och att låta taken täckas av växter och solceller. Det handlar också om lösningar som främjar cyklande, möjliggör bilpooler och samordnar varutransporter.

När bygglovet är beviljat av plan- och byggnadsnämnden och de utlovade kvaliteterna är säkrade kan markförsäljningen ske. Bostäderna väntas stå klara för inflyttning 2023.

Läs pressmeddelande om beslutet på uppsala.se

Läs om utecklingen i etapp 2

25 september 2020