Dialoger - del av utvecklingsarbetet

En viktig del i utvecklingsarbetet är att genomföra dialogmöten med både båtklubbar och alla uppsalabor som vill vistas i området. Vi kallar dialogupplägget för Uppsnack – ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill att framtiden ska utvecklas i områden där du vistas.

Under sommaren har vi bjudit in till att delta i dialoger och tycka till om området genom annonsering i tidningen, i sociala medier samt affischer på stan. Nu har vi genomfört de första dialogtillfällena som ägde rum på Stora torget, 11 augusti, på Skarholmen 12 augusti och på Lyssnaängen 13 augusti. 2 september var vi också på Skeppskajen i samband med Skeppskajens dag.

Återkoppling - vad kom fram under Uppsnack Skarholmen augusti/ september 2023?

Uppsnack Skarholmen har haft fyra dialogtillfällen under sensommaren runtom i Uppsala. Syftet har varit att hålla en tidig dialog om de planer som finns på att göra Skarholmen mer tillgängligt för alla uppsalabor. Därför har dialogtillfällena hållits på platser där många olika målgrupper kan nås. Sammanlagt har dialogtillfällena besökts av ungefär 200 personer och över 300 synpunkter har inkommit. 

Utöver dialogtillfällena har riktade dialoger hållits med båtklubbarna som bedriver verksamhet på Skarholmen. 

Identitet och karaktär 

Många lyfter det rika natur- och vattenliv som finns på platsen idag. Många lyfter också det föreningsliv som bidrar till ett levande Skarholmen. En del vill stärka Skarholmens identitet genom att göra det till en destination och ett utflyktsmål både för flera Uppsalabor och för mer långväga besökare. Flera är positiva till en uppgradering av den allmänna platsen och anser att den borde skötas bättre för att bli en attraktiv målpunkt. Många berättar om den starka klubbtillhörigheten till den geografiska och fysiskt avgränsade platsen.  Flera anser att andra platser lämpar sig bättre för utveckling och vill förändra platsen så lite som möjligt eller inte alls, medan andra ger förslag på hur förändringar kan anpassas till platsens nuvarande karaktärsdrag.  

Mötesplatser, service och verksamheter 

Många vill se ett ökat/förbättrat utbud av café- och restaurangverksamheter samt offentliga toaletter. En del föreslår hotell-, spa- och konferensanläggningar. Förslag på nya verksamheter har inkommit, såsom arrangerade vinteraktiviteter och uthyrning av båtar. Andra förslag berörde samarbeten mellan nuvarande restaurangverksamhet och rederierna. Flera förslag har inkommit om att skapa möjlighet till vinterbad och/ eller bastu. En del lyfter behov av båtmack på Skarholmen. Många är måna om att båtklubbarnas befintliga verksamheter inte ska påverkas negativt. 

Fritid, kultur, natur och friluftsliv 

Många värnar om naturen vid Skarholmen. Många vill se fler, och tillgänglighetsanpassade badplatser. Många uppskattar strandpromenaden i Vårdsätra, där en del förslag finns på att bygga ut den för att skapa badmöjligheter. Många vill se en ökad vattenkontakt genom sly- och vassröjning på hela området. Många positiva röster höjs för den brygga som ska byggas på udden. En del vill ha fler möjligheter att kunna sitta ned med matsäck vid vattnet. Flera efterlyste förbättrade möjligheter för vindsurfing och skridskoåkning. 

En del vill ta bort inhägnaderna vid bryggorna. Några förslag finns på att skapa separata bryggor som är tillgängliga för allmänheten och avskilda från båtbryggorna. En del vill se ett ökat kulturutbud på Skarholmen. 

Trafik och infrastruktur 

Många önskar se trafik med passagerarbåtar ut till Skarholmens befintliga ångbåtsbrygga. En del föreslår allmän gästbrygga för den som vill lägga till över dagen. Många uttrycker en oro över nuvarande och kommande parkeringssituation. Behov av att säkerställa parkering för både bil- och trailerparkering har lyfts av flera. Många vill se bussen gå ut till Skarholmen igen. En del har synpunkter på den båtramp som finns idag gällande kapacitet och utformning. En del vill se en förbättrad gång- och cykelväg till Skarholmen, med tillhörande cykelparkering.

Bostäder 

Många vill inte se någon ny bebyggelse eller så vill de att ny bebyggelse anpassas till den befintliga bebyggelsen, särskilt gällande hushöjder som många vill se vara fortsatt låga. En del ser positivt på hur ny bebyggelse kan berika platsen genom folkliv och ökad trygghet och genom att erbjuda möjlighet att bo kvar på platsen genom hela livet. En del ser risker såsom ökad trafikbelastning och otrygghet.

Tillgänglighet och trygghet 

Många med båt vid Skarholmen känner oro för ökad otrygghet och minskad säkerhet om för många människor skulle röra sig i området. Oron gäller skadegörelse och stölder. Detta skulle särskilt gälla om stängsel tas bort. Några lyfte även personsäkerheten/risk vid iläggning och upptagning av båtar, samt vid användandet av mastkranen. Andra lyfte att området känns otryggt när för få människor rör sig på platsen. Många tyckte att tillgängligheten längst ut på udden är dålig, särskilt för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Även avståndet till närmaste busshållplats lyftes som ett tillgänglighetsproblem.  

Uppdaterad: