Detaljplanen är godkänd

Detaljplanen godkändes i november i plan- och byggnadsnämnden. För att detaljplanen ska bli antagen och vinna laga kraft ska den först tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde 12 februari och vid kommunfullmäktiges sammanträde 24 februari.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga en ny öppningsbar stadsbro för bil-, gång- och cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden inom södra åstråket. Tullgarnsbron ska utformas för att klara bil och busstrafik samt ha dubbelriktade gång- och cykelbanor.

I planområdet ingår till viss del gatorna Kungsängsesplanaden och Ulleråkersvägen vilket gör det möjligt att lägga om trafikflöden i innerstaden. Detaljplanen berör också en del av de anslutande gatorna Kungsgatan, Östra Ågatan och Sjukhusvägen.

Läs mer om detaljplanen 

13 december 2019