Därför tecknades Fyrspårsavtalet

Vi behöver fler bostäder

Sedan järnvägens dubbelspår drogs i början på 1900-talet har både Stockholm-Uppsalaregionen och övriga Sverige haft en stark befolkningstillväxt. Bostadsbyggandet har dock inte legat i linje med den växande befolkningen. År 2016 hade mer än 240 av Sveriges 290 kommuner bostadsbrist. Därför tillsatte regeringen en statlig utredning för att kartlägga vilka platser i Sverige som det skulle kunna vara lämpligt att bygga fler bostäder på. Utredningen visade att bland annat Knivsta-Uppsala som ett lämpligt område, förutsatt att järnvägen och övrig kollektivtrafik byggdes ut för att möjliggöra ett smidigt resande.

...och mer kapacitet på spåren

I dag är det trångt på järnvägsspåren mellan Uppsala och Stockholm. Känsligheten för störningar är stor på de två spår som finns. Efterfrågan på tågresor för persontrafik i Sverige har ökat kraftigt under de senaste 30 åren.

En järnvägsutbyggnad ger förutsättningar för fler person- och godstransporter. När två spår blir fyra kan trafiken för resenärer och pendlare separeras från godstrafiken. Fler tåg kan gå tätare och punktligare. Två nya stationer gör det möjligt att stiga på och av tåget på fler ställen. Något som gör att det blir smidigare att ta tåget, ger fler avgångar att välja på och säkrare ankomsttider.

Fyrspårsavtalet

I samband med att resultatet av utredningen presenterades i september 2017 inleddes de förhandlingar som kom att leda fram till det vi i dag kallar Fyrspårsavtalet. Avtalet slöts mellan staten, Region Uppsala samt Uppsala och Knivsta kommuner och beskriver hur staten ska bygga ut järnvägen med ytterligare två spår mellan Stockholm och Uppsala samt planera för och uppföra ny trafikplats E4. I gengäld gör kommunerna det möjligt att bygga nya bostadsområden och Region Uppsala utvecklar kollektivtrafiken samt cykel- och gångvägar.

Avtalet gör det också möjligt att samordna investeringar från kommunerna, regionen, staten och Trafikverket. Ostkustbanan tillför mer nytta när den samordnas med bebyggelseutveckling och kollektivtrafikinvesteringar.

Ta del av hela fyrspårsavtalet på uppsala.se

Uppdaterad: