Ett lyft för området

Ett kollage med översikt för området och illustrationsbild på cyklister

Området kring bron har upprustats

Bron är visserligen det centrala, men Flottsundsbro-projektet handlar om mer än så. Flottsund ligger precis intill Norra Lunsens naturreservat och i arbetet ingick också att rusta upp området kring brofästena, för att göra det mer attraktivt och lättillgängligt.

Plantering av träd och växter

På den östra stranden ska vi bygga ut gång- och cykelstråket och plantera träd och växter som har naturlig anknytning till platsen. Bland annat ska vi plantera klibbal, skogsek, daggvide, vårtbjörk, kabbeleka, ängsull och humleblomster. 

Den gamla milstenen och kommungränsmärket ska renoveras och återföras till platsen och strax norr om bron byggs en kajakbrygga. Tanken är att göra ån mer tillgänglig. Hela området ska bli en plats där människor kan stanna upp och vara – inte bara passera förbi.

Se områdesplanen för Flottsundsbron (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: