Detaljplan för kvarteret Södra Kalkstenen är antagen

19 december antog plan- och byggnadsnämnden detaljplanen för kvarteret Södra Kalkstenen, del av Norby 31:74.

Detaljplanen för kvarteret Södra Kalkstenen överklagades 2 januari 2019.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga tre punkthus i max 8 våningar och ett lamellhus i max 5 våningar med sammanlagt cirka 110 lägenheter. För att det ska vara enkelt att nå området behöver en ny väg anläggas från Norbyvägen till området. Hänsyn ska tas till den befintliga naturmiljön. Det innebär att utpekade träd och berghällar ska bevaras.

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter det att antagandebeslutet satts upp (anslagits) på kommunens anslagstavla, om den inte blivit överklagad. För att ha rätt att överklaga ska du vara berörd av detaljplanen och senast under granskningstiden ha framfört skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda av kommunen.

Läs mer om planprocessen

Läs beslutet (PDF, 968 KB)
Läs tjänsteskrivelse (PDF, 1 MB)

25 mars 2019