Gränby

Gränby ska utvecklas hållbart till en levande stadsdel som möter framtida behov av utbildning, rekreation och idrott. Gränby är tillsammans med Gottsunda-Ultuna, Börjetull och Bergsbrunna en av Uppsalas fyra stadsnoder i översiktsplanen. Stadsnoderna är lokala centrum som ska komplettera innerstaden med egna verksamheter, service, rekreation och bostäder.

Utvecklingsplan för Gränby

Kommunen äger majoriteten av den obebyggda marken i Gränby. Utvecklingsplanen som kommunstyrelsen beslutade godkänna 27 maj 2020 visar att marken ska reserveras för att möta framtida behov av skola, idrott, fritid och rekreation.

Utvecklingsplanen pekar ut en riktning för Gränby fram till 2050. I stadsstråket längs Österleden kommer det bland annat att byggas en ny simhall. Kommunen ska även besluta om en mer permanent plats för BMX-banan.

Redan under 2020 påbörjar kommunen arbetet med att bygga en snabbcykelbana genom Gränbyparken som förbinder sportfältet med Uppsala centrum.

En särskild trafikutredning är kopplad till utvecklingsplanen för att tydliggöra åtgärder som förbättrar trafiksituationen i kopplingen mellan Bärbyleden och E4.  

En utvecklingsplan syftar till att peka ut inriktningen för ett område och på så sätt underlätta kommande dialoger med berörda parter i den mer detaljerade planeringen.

Kommunstyrelsens ärendehandling och utvecklingsplan Gränby

Plan för ökad trygghet

Kommunstyrelsen har tagit fram en särskild handlingsplan med syftet att stärka säkerheten och tryggheten för dem som bor, verkar och vistas i Gränby och Kvarngärdet.

Mer om handlingsplanen för Gränby och Kvarngärdet. 

Mer information

Stadsbyggnadsförvaltningen
Uppdaterad: