Gränby centrum

Området kring Gränby centrum fortsätter att utvecklas. Den befintliga centrumverksamheten kompletteras med bland annat bostäder, butikslokaler och förskola.

Stadsbyggnadsvision

Visionen är att omvandla Gränby centrum från ett externt köpcentrum till ett stadsdelscentrum. Genom att blanda bostadsbebyggelse med centrumverksamheter i bottenvåning skapas ett mer levande område under fler timmar på dygnet. Den kvartersliknande strukturen ger en mer stadslik karaktär med möjligheter att skapa offentliga platsbildningar och mötesplatser. Attraktiva bostäder skapas med närhet till service, kollektivtrafik och rekreation.

Gränby-Centrum-torgvy_visionsbild_webb.jpg
Bilden ovan: Illustration av torgvy, Gränby centrum. Illustration av Sweco Architects.

Detaljplan för sydvästra Gränby centrum fick laga kraft år 2016. Detaljplanen syftar till att ersätta markparkeringar med bostadsbebyggelse med inslag av blandade verksamheter. De södra delarna av planområdet har redan färdigställts med byggnader som innehåller bostäder, butikslokaler, restauranger och en vårdcentral. Väster om Gränby centrum, mellan centrumbyggnaden och Gränbyparken, växer nya flerbostadshus fram och en ny park byggs som en entré till Gränbyparken. Parken börjar byggas hösten 2022 och blir klar till sommaren 2023.

Byggnadsvolymer_Gränby-centrum_webb.jpg
Bilden ovan: Illustration över byggnadsvolymer.

Gränbyparkens nordöstra entré

Gränbyparken kommer få fyra stycken nya tydliga entréer. Entréerna har alla en informationstavla, en bänk, tydliga markplattor och belysning. Den nordöstra entrén omfattar området mellan Gränbyvägen och Marknadsgatan. Ytan sträcker sig från hundrastgården upp till Gränby Linnéminne och en bit till längs Maknadsgatan där den svänger mot Österleden. Det nordöstra entréområdet kommer bland annat att få 

  • öppna gräsytor för vistelse och lek
  • lekskulpturer
  • träd och buskar som gränsar av mot bostadsgårdarna
  • nya gång- och cykelvägar
  • balansbana som blir en lekfull samlingsplats och målpunkt
  • ny belysning
  • sittplatser.

Skogspartiet längs Gränbyvägen ner mot hundrastgården gallras också ur för att bli en lekvänlig skog med faunadepåer och insektshotell.

Se illustrationsplan över den nordöstra entrén till Gränbyparken (PDF, 11 MB)

Läs mer om den pågående utvecklingen av Gränbyparken

Uppdaterad: