Råbyvägen

Området längs Råbyvägen, mellan Torkelsgatan och von Bahrska häcken, fortsätter att utvecklas. Här skapar vi plats för nytt stadsliv med bostäder, service och mötesplatser. Råbyvägen utvecklas till ett stadsstråk och blir en viktig kollektivtrafiklinje.

I översiktsplanen pekar kommunen ut Råbyvägen som ett stadsstråk och viktig kollektivtrafiklinje. Stadsstråken ska få en innerstadskaraktär med fler handels- och besöksfunktioner.

Utvecklingen av Råbyvägen och gatorna Bruno Liljeforsgatan, Thunmansgatan och Väktargatan har pågått under flera år. Nya flerbostadshus har byggts med inslag av lokaler i bottenvåningarna. Gator och torg är färdigutbyggda. Ett fåtal flerbostadshus återstår att bygga eller byggs just nu.

Levande stadsgata med nya träd

Råbyvägen har utformats som en stadsgata istället för en genomfartsled. Gatan har fått nya busshållplatser och förbättrade gång- och cykelvägar. Dessutom finns mer utrymme för uteserveringar. Längs stora delar av sträckan har vi planterat nya träd. De gamla träden har tagits ner eftersom många var i dåligt skick och inte tål den krävande stadsmiljön.