Råbyvägen

Utvecklingen av området längs Råbyvägen fortsätter. Här skapar vi plats för nytt stadsliv med bostäder, service och mötesplatser.

I översiktsplanen pekar kommunen ut Råbyvägen som ett stadsstråk och viktig kollektivtrafiklinje. Stadsstråken ska få en innerstadskaraktär med fler handels- och besöksfunktioner. Kollektivtrafiken ska också få fler avgångar i området.

Levande stadsgata med nya träd

Råbyvägen blir utformad som en stadsgata istället för genomfartsled. Vägen kommer att få fyra filer med nya busshållplatser. Dessutom förbättrar vi gång- och cykelvägar och gör plats för uteserveringar. Längs hela sträckan kommer vi även att plantera nya träd. De gamla träden tas ner eftersom många är i dåligt skick och inte tål den krävande stadsmiljön.

Just nu

  • Under sommaren 2019 kommer Bruno Liljeforsgatan att rustas upp tillfälligt för att skapa en trevligare utemiljö. Arbetet med att ge gatorna sin slutliga utformning beräknas kunna inledas i april 2020, när arbetena på Råbyvägen är genomförda.
  • Längs Råbyvägen mellan Strindbergsgatan och Tycho Hedéns väg pågår arbeten med att iordningställa gång- och cykelbanan. Det arbetet beräknas vara klart i april 2020.
  • På Thunmansgatan och delar av Väktargatan pågår just nu arbetet med att färdigställa gatorna. Det arbetet beräknas vara klart i juni 2020.
  • Den timglasformade busshållsplatsen vid Bureusgatan ska byggas om. Arbetet beräknas påbörjas i april 2020 och pågå året ut.


Pågående vägarbeten längs Råbyvägen

Arbetet med att förbättra Råbyvägen mellan Tycho Hedéns väg och Albert Engströmsgatan är påbörjat. Det beäknas vara färdigt vintern 2019.

Under byggtiden kommer delar av Råbyvägen att stängas av i olika perioder. Vägen blir inte helt avstängd men kommer att ha begränsad framkomlighet. Information om alternativa bilvägar finns på skyltar på plats. Gående, cyklister och bussresenärer kommer att kunna ta sig fram, men kan ledas om vissa sträckor. 


Arbetet sker i etapper

  • Etapp 1: Från Atterbomsgatan (norra sidan) till Tycho Hedéns väg.
  • Etapp 2: Från Albert Engströmsgatan (norra sidan) fram till Atterbomsgatan.

Vidare etapper

  • Från Albert Engströmsgatan (södra sidan) till Atterbomsgatan.
  • Från Atterbomsgatan (södra sidan) till Tycho Hedens väg.

 

Mer information

Stadsbyggnadsförvaltningen
Uppdaterad: