Råbyvägen

Utvecklingen av området längs Råbyvägen fortsätter. Här skapar vi plats för nytt stadsliv med bostäder, service och mötesplatser.

I översiktsplanen pekar kommunen ut Råbyvägen som ett stadsstråk och viktig kollektivtrafiklinje. Stadsstråken ska få en innerstadskaraktär med fler handels- och besöksfunktioner. Kollektivtrafiken ska också få fler avgångar i området.

Tidsplan

Nu byggs 400 nya bostäder utmed Thunmansgatan och 900 bostäder utmed Bruno Liljeforsgatan.

Vid von Bahrska häcken, nära Gränby sportfält, finns planer för tre punkthus:

  • två med sexton våningar
  • ett med åtta våningar.

I området mellan Bureusgatan och Karlfeldtsgatan bygger vi ett nytt torg. Även i korsningen Vattholmavägen/Råbyvägen planeras för ett nytt torg i samband med stadsutveckling på och intill bensinmackstomten. Den fortsatta utvecklingen av gator och bostäder i Råbyvägen pågår i flera år framåt.

Efter att Råbyvägen är färdigställd kommer även Bruno Liljeforsgatan förbättras. Det arbetet påbörjas preliminärt hösten 2019. Mer information kommer närmare inpå byggstart.

Säkrare trafikmiljö

Vi prioriterar att skapa en attraktivare och säkrare stadsmiljö för de som väljer att gå, cykla eller åka med kollektivtrafiken i området. Vi har bland annat

  • smalnat av vägen vid hållplatsen och övergångstället mellan Bureusgatan och Karlfeldtsgatan
  • skapat en lugn och säker trafikmiljö mellan Bureusgatan och Tycho Hedéns väg.

Förbättringar på vägen under 2018–2019

Vi kommer att förbättra Råbyvägen mellan Tycho Hedéns väg och Albert Engströmsgatan. Vi beräknar att arbetet är färdigt sommaren 2019.

Levande stadsgata med nya träd

Vägen blir utformad som en stadsgata istället för genomfartsled. Vägen kommer att få fyra filer
med nya busshållplatser. Dessutom förbättrar vi gång- och cykelvägar och gör plats för
uteserveringar.

Längs hela sträckan kommer vi även att plantera nya träd. En inventering av träden inom Uppsala
stad har lett till att vissa nyplanteringar prioriteras särskilt mycket, eftersom värdet av friska och
levande träd är så stort. Råbyvägens sträckning är ett sådant prioriterat område. De gamla träden
tas ner eftersom många är i dåligt skick och inte tål den krävande stadsmiljön.

Vägen stängs delvis av under byggtiden

Under byggtiden kommer delar av Råbyvägen att stängas av i olika perioder. Vägen blir inte helt
avstängd men kommer att ha begränsad framkomlighet.

Arbetet kommer att ske i etapper:

  • Etapp 1: Från Atterbomsgatan (norra sidan) till Tycho Hedéns väg.
  • Etapp 2: Från Albert Engströmsgatan (norra sidan) fram till Atterbomsgatan.

Vidare etapper

  • Från Albert Engströmsgatan (södra sidan) till Atterbomsgatan.
  • Från Atterbomsgatan (södra sidan) till Tycho Hedens väg.

Vi informerar om alternativa bilvägar via skyltar på plats. Gående, cyklister och
bussresenärer kommer att kunna ta sig fram, men kan ledas om vissa sträckor.

Ansvarig entreprenör

SVEAB är ansvarig entreprenör för ombyggnaden. Har du frågor eller synpunkter på
kontakta platschef Pekka Jussi,
telefon 073-420 68 13 eller e-post pekka.jussi@sveab.se.

 

Mer information

Stadsbyggnadsförvaltningen
Uppdaterad: