Thunmansgatan

Detaljplan för Norra Kvarngärdet har gjort det möjligt för parkeringsytor att omvandlas till bostäder. I området mellan Råbyvägen och Thunmansgatan har cirka 450 lägenheter byggts med butikslokaler i bottenvåningen samt en förskola och ett parkeringshus.

Den tidigare gång- och cykeltunneln har ersatts med busshållplatser samt ett mindre torg. Thunmansgatan är ombyggd till en kvartersgata med möjlighet att parkera längs gatan. Korsande tvärgator är förlängda och sträcker sig ända ut till Råbyvägen vilket gör det lättare att nå områdets olika kvarter.

Vi har anlagt nya mark- och trädplanteringar utmed Råbyvägen, på det nya torget och längs de nya tvärgator som byggs mellan Thunmansgatan och Råbyvägen.

Uppdaterad: