Väktargatan

Detaljplan för Kvarngärdet 6:2 har möjliggjort en omvandling av parkeringsytor till centralt belägna bostäder. Totalt har cirka 420 nya bostäder byggts och Ringarens förskola har byggts ut. Under tiden som de nya bostadshusen växte fram har Råbyvägen omvandlats till en stadsgata med kommersiell service i bottenvåningarna.

Väktargatan är utformad som en kvartersgata med parkering längs gatan. 

Nya mark- och trädplanteringar har anlagts utmed Råbyvägen och Väktargatan.

Uppdaterad: