Seminariet

Kvarteret Seminariet ligger i Luthagen mellan Fyrisvallsgatan, Prästgatan och Seminariegatan. Byggnaderna är ritade av Axel Lindegren och byggdes 1914–1916. Byggnaderna ger, tillsammans med trädgårdsanläggningen från samma tid, området en tydlig karaktär med starka miljöskapande och kulturhistoriska värden.

Bakgrund

En detaljplan för området antogs 2012. Den upphävdes 2014 av mark- och miljödomstolen som bedömde att planförslaget kunde skada riksintresset. Efter det har områdets kulturmiljövärden utretts vidare och med en ny kulturhistorisk utredning startades en ny planläggning 2017.

Plankarta från 2012.

Pågående planläggning

23 november 2017 beslutade plan- och byggnadsnämnden om planuppdrag för kvarteret Seminariet. Planförslaget innebär att trädgårdsanläggningen blir allmän plats och planläggs för park. Detaljplanen ska också göra det möjligt att bygga cirka 110 lägenheter med lokaler i bottenvåningen i kvarterets norra del.

Illustrationsbild som visar möjlig bebyggelse vid Fyrisvallsgatan. 

Nytt förslag med färre nya byggnader

Det aktuella planförslaget skiljer sig mycket från det planförslag som antogs 2012. Framförallt planeras det för mycket färre nya byggnader så att huvuddelen av grönområdet sparas och skyddas som park.

Planläggningen hanterar kulturmiljön och riksintresset för kulturmiljövården (Riksintresse för Uppsala stad) genom att

  • befintliga byggnaders kulturvärden skyddas med planbestämmelser
  • ny bebyggelse utformas och placeras för att miniminera påverkan på kulturmiljön.

Att grönområdet blir allmän plats innebär också att trädgårdsanläggningens värden kan skyddas och utvecklas.

Illustration planområdet.

Tidplan

Planen är att detaljplanen ska kunna antas senast 2020.

Hitta hit

Kvarteret Seminariet ligger i Luthagen mellan Fyrisvallsgatan, Prästgatan och Seminariegatan.

Kontakt

Louise Granér, planarkitekt
018-727 45 76
louise.graner@uppsala.se

Uppdaterad: