Seminariet

Kvarteret Seminariet ligger i Luthagen mellan Fyrisvallsgatan, Prästgatan och Seminariegatan. Byggnaderna är ritade av Axel Lindegren och byggdes 1914–1916. Byggnaderna ger, tillsammans med trädgårdsanläggningen från samma tid, området en tydlig karaktär med starka miljöskapande och kulturhistoriska värden.

Pågående planläggning

Den 15 oktober beslutade plan- och byggnadsnämnden att godkänna förslaget till detaljplanen för kvarteret Seminariet och att skicka detaljplanen vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Planförslaget innebär att trädgårdsanläggningen blir allmän plats och planläggs för park. Detaljplanen ska också göra det möjligt att bygga cirka 110 lägenheter med lokaler i bottenvåningen i kvarterets norra del.

Illustrationsbild som visar möjlig bebyggelse vid Fyrisvallsgatan. 

Så hanterar planläggningen riksintresset

Planläggningen hanterar kulturmiljön och riksintresset för kulturmiljövården (Riksintresse för Uppsala stad) genom att

  • befintliga byggnaders kulturvärden skyddas med planbestämmelser
  • ny bebyggelse utformas och placeras för att miniminera påverkan på kulturmiljön.

Att grönområdet blir allmän plats innebär att trädgårdsanläggningens värden kan skyddas och utvecklas.


Illustration över planområdet.

Tidplan

Planen är att detaljplanen ska antas i kommunfullmäktige den 25 januari.

Hitta hit

Kvarteret Seminariet ligger i Luthagen mellan Fyrisvallsgatan, Prästgatan och Seminariegatan.

Kontakt

Brita Bugge, planarkitekt
018-72 74 608
brita.bugge@uppsala.se

Uppdaterad: