Seminariet

Kvarteret Seminariet ligger i Luthagen mellan Fyrisvallsgatan, Prästgatan och Seminariegatan. Byggnaderna är ritade av Axel Lindegren och byggdes 1914–1916. Byggnaderna ger, tillsammans med trädgårdsanläggningen från samma tid, området en tydlig karaktär med starka miljöskapande och kulturhistoriska värden.

Pågående planläggning

26 mars 2020 beslutade plan- och byggnadsnämnden om att ställa ut planförslaget för kvarteret Seminariet på granskning. Granskningen planeras att starta i mitten av april och pågå under fyra veckor. Under granskningen kan du lämna synpunkter på förslaget. Alla handlingar kommer att publiceras på webben när granskningen startar.

Planförslaget innebär att trädgårdsanläggningen blir allmän plats och planläggs för park. Detaljplanen ska också göra det möjligt att bygga cirka 110 lägenheter med lokaler i bottenvåningen i kvarterets norra del.

Illustrationsbild som visar möjlig bebyggelse vid Fyrisvallsgatan. 

Så hanterar planläggningen riksintresset

Planläggningen hanterar kulturmiljön och riksintresset för kulturmiljövården (Riksintresse för Uppsala stad) genom att

  • befintliga byggnaders kulturvärden skyddas med planbestämmelser
  • ny bebyggelse utformas och placeras för att miniminera påverkan på kulturmiljön.

Att grönområdet blir allmän plats innebär att trädgårdsanläggningens värden kan skyddas och utvecklas.


Illustration över planområdet.

Tidplan

Planen är att detaljplanen ska kunna antas senast 2020.

Hitta hit

Kvarteret Seminariet ligger i Luthagen mellan Fyrisvallsgatan, Prästgatan och Seminariegatan.

Kontakt

Brita Bugge, planarkitekt
018-72 74 608
brita.bugge@uppsala.se

Uppdaterad: