Gällande detaljplan för kvarteret Seminariet

Detaljplanen fick laga kraft 2 september 2022.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 110 lägenheter med lokaler i bottenvåningen i kvarterets norra del. Trädgården blir en allmän park som kommunen kommer att rusta och sköta driften av. Parken blir cirka 19 000 kvadratmeter och kommer att utvecklas så att kulturhistoriska värden stärks.

Fotbollsplanen planläggs som skola och idrottsanläggning, med syftet att kunna användas både av skolan och av allmänheten.

Ta del av detaljplanen på uppsala.se

Illustration-Fyrisvallsgatan.jpgIllustrationsbild som visar möjlig bebyggelse vid Fyrisvallsgatan. 

Så hanterar planläggningen riksintresset

Planläggningen hanterar kulturmiljön och riksintresset för kulturmiljövården (Riksintresse för Uppsala stad) genom att befintliga byggnaders kulturvärden skyddas med planbestämmelser ny bebyggelse utformas och placeras för att miniminera påverkan på kulturmiljön.

Att grönområdet blir allmän plats innebär att trädgårdsanläggningens värden kan skyddas och utvecklas.

Illustrationsplan-förenklad.jpg

Tidplan

Detaljplanen har fått laga kraft. Se tidplanen för Bonavas bostadsprojekt på Bonavas webbplats.

Hitta hit

Kvarteret Seminariet ligger i Luthagen mellan Fyrisvallsgatan, Prästgatan och Seminariegatan.

Uppdaterad: