Trafik och resor

Trafikantservice Fullerö

En trafikantservice med bensinstation, biltvätt och servicebutik samt restaurang har byggts i anslutning till väg 290 vid infarten till Fullerö bostäder.

Fullerö trafikplats

Fullerö trafikplats ska byggas om för att möta framtida kapacitetsbehov. I november 2019 godkände kommunen ett medfinansieringsavtal med Trafikverket som innebär att en vägplan för trafikplats Fullerö ska tas fram som ett första steg i processen.

Trafikverket beräknar att arbetet med vägplanen för Fullerö trafikplats påbörjas under hösten 2020 och tar ca två till tre år. Därefter startar byggnationen av trafikplatsen som uppskattningsvis tar cirka ett år att genomföra.

Gångpassage byggs över väg 290 under hösten 2020

I dagsläget arbetar Trafikverket med att studera gångpassagens utförande. Tidplanen är att gångpassagen ska vara helt färdigställd under hösten. I samband med arbetena med gångpassagen kommer även en cykelparkering anläggas intill den ena hållplatsen. I samband med utbyggnaden av gångpassagen har kommunen har ansökt om en permanent hastighetssänkning hos Länsstyrelsen.

Upprustning av busshållplatserna kommer också att göras vid trafikplatsen och bli mer tillgänglighetsanpassade. Trafikverket räknar med att komma i gång med arbetet med gångpassagen och busshållplatserna vecka 37 och arbetet kommer vara färdigställt efter fyra veckor.

Tidplan

Trafikverket beräknar att arbetet med vägplanen för Fullerö trafikplats påbörjas under 2020 och ta cirka två till tre år. Därefter startar byggnationen som uppskattningsvis tar cirka ett år att genomföra.

Läs pressmeddelande om ombyggnaden av trafikplats Fullerö och väg 290

 


Bilden visar var Fullerö trafikantservice och Fullerö trafikplats utvecklas i anslutning till väg 290.

Fullerö järnvägsdepå 

En järnvägsdepå är en service- och uppställningsplats där tåg förvaras och underhålls när de inte är i reguljär trafik. Stockholms lokaltrafik (SL) och Upplands lokaltrafik (UL) arbetar med depåfrågan tillsammans med Trafikverket.

Tidplan

Depån byggs ut i etapper utifrån vilka behov som uppstår. Depån planeras bli färdig 2024.

Uppdaterad: