Trafik och resor

Trafikantservice Fullerö

En trafikantservice med bensinstation, biltvätt och servicebutik samt restaurang har byggts i anslutning till väg 290 vid infarten till Fullerö bostäder.

Fullerö trafikplats

Fullerö trafikplats ska byggas om för att möta framtida kapacitetsbehov. I november 2019 godkände kommunen ett medfinansieringsavtal med Trafikverket som innebär att en vägplan för trafikplats Fullerö ska tas fram som ett första steg i processen.

Korsning väg 290 och Kometvägen

Arbetet med gångpassagen, cykelparkering och upprustning av busshållplatserna är slutförda. I arbetet med den pågående vägplanen så kommer Trafikverket att utreda hur korsningen ska utformas med hänsyn till trafikflöden och säkerhetsaspekter. Arbetet med vägplanen sker i samråd med Region Uppsala för att kunna ge möjlighet till framtida busstrafik mellan Fullerö och Storvreta.

Tidplan

Trafikverket beräknar att arbetet med vägplanen för Fullerö trafikplats påbörjas under 2020 och ta cirka två till tre år. Därefter startar byggnationen som uppskattningsvis tar cirka ett år att genomföra.

Läs mer om planerna på Trafikverkets hemsida


Bilden visar var Fullerö trafikantservice och Fullerö trafikplats utvecklas i anslutning till väg 290.

Fullerö järnvägsdepå 

En järnvägsdepå är en service- och uppställningsplats där tåg förvaras och underhålls när de inte är i reguljär trafik. Uppsala kommun, Region Uppsala och Mälartåg arbetar med depåfrågan tillsammans med Trafikverket.

Tidplan

Depån byggs ut i etapper utifrån vilka behov som uppstår. 

Uppdaterad: