Trafik och resor

Trafikantservice Fullerö

En trafikantservice med bensinstation, butiker och restaurang har byggts i anslutning till väg 290 vid infarten till Fullerö bostäder.

Fullerö trafikplats 

Fullerö trafikplats ska byggas om för att möta framtida kapacitetsbehov. I november 2019 godkände kommunen ett medfinansieringsavtal med Trafikverket som innebär att en vägplan för trafikplats Fullerö ska tas fram som ett första steg i processen.
Trafikverket beräknar att arbetet med vägplanen för Fullerö trafikplats påbörjas under våren 2020 och tar ca två till tre år. Därefter startar byggnationen av trafikplatsen som uppskattningsvis tar cirka ett år att genomföra.

Gångpassage byggs över väg 290 under sommaren 2020

För att öka säkerheten för fotgängare vid trafikplatsen vid väg 290 ska en gångpassage byggas där gående kan korsa körbanan. En refug kommer att anläggas mellan körfälten så att gångtrafikanter kan korsa ett körfält i taget. Busshållplatserna kommer även att göras tillgänglighetsanpassade. Trafikverket räknar med att komma i gång med arbetet med gångpassagen vecka 22 och arbetet väntas vara färdigställt vecka 35. 

Tidplan

Trafikverket beräknar att arbetet med vägplanen för Fullerö trafikplats påbörjas under våren 2020 och tar cirka två till tre år. Därefter startar byggnationen som uppskattningsvis tar cirka ett år att genomföra.

Läs pressmeddelande om ombyggnaden av trafikplats Fullerö och väg 290

 


Bilden visar var Fullerö trafikantservice och Fullerö trafikplats utvecklas i anslutning till väg 290.

Fullerö järnvägsdepå 

En järnvägsdepå är en service- och uppställningsplats där tåg förvaras och underhålls när de inte är i reguljär trafik. Stockholms lokaltrafik (SL) och Upplands lokaltrafik (UL) arbetar med depåfrågan tillsammans med Trafikverket.

Tidplan

Depån byggs ut i etapper utifrån vilka behov som uppstår. Depån planeras bli färdig 2024.

Uppdaterad: