Trafik och resor

Trafikantservice Fullerö

En trafikantservice med bensinstation, biltvätt och servicebutik samt restaurang har byggts i anslutning till väg 290 vid infarten till Fullerö bostäder.

Fullerö trafikplats samt korsning väg 290/Kometvägen 

Fullerö trafikplats ska byggas om för att möta framtida kapacitetsbehov. I november 2019 godkände kommunen ett medfinansieringsavtal med Trafikverket som innebär att en vägplan för trafikplats Fullerö ska tas fram som ett första steg i processen. I vägplanearbetet kommer Trafikverket även utreda hur korsningen väg 290 och Kometvägen ska utformas med hänsyn till trafikflöden och trafiksäkerhetsaspekter. Arbetet med vägplanen sker i samråd med Region Uppsala för att kunna ge möjlighet till framtida busstrafik mellan Fullerö och Storvreta. 

Under 2020 genomförde Trafikverket en upprustning av hållplatsen Trekanten. Det anlades även en gångpassage över väg 290 och cykelparkeringar i anslutning till busshållplatsen.  

Trafikverket arbetar vidare med vägplanen som behövs för att kunna bygga om korsningen mellan väg 290 och Kometvägen samt förbättra av- och påfarterna till E4. Vägplanen var på granskning under våren 2023. Vägplanen ska fastställeprövas och tros vinna laga kraft under våren 2024. Mer information om Trafikverkets process finns på deras webbplats.

Trafikverket - E4/väg 290, trafikplats Fullerö.

Tidplan

Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan som beräknas fastställas och vinna laga kraft under 2024. Byggnationen planeras starta 2025.


Bilden visar var Fullerö trafikantservice och Fullerö trafikplats utvecklas i anslutning till väg 290.

Ny huvudgata mellan Fullerö och Storvreta  

Kommunen planlägger just nu Södra Storvreta som innebär att Fullerö bostäder länkas samman med befintlig bebyggelse i Storvreta genom en ny huvudgata. Huvudgatan blir en förlängning söderut från Solstrålevägen. Projektering pågår och huvudgatan kan bli klar under 2025. Läs mer på Södra Storvreta

Länk till webbsida om Södra Storvreta

Fullerö järnvägsdepå 

En järnvägsdepå är en service- och uppställningsplats där tåg förvaras och underhålls när de inte är i reguljär trafik. Uppsala kommun, Region Uppsala och Mälartåg arbetar med depåfrågan tillsammans med Trafikverket.

Tidplan

Depån byggs ut i etapper utifrån vilka behov som uppstår. 

Uppdaterad: