Styrdokument

Fördjupad översiktsplan

I ett område där kommunen vill vägleda utvecklingen mer i detalj kan översiktsplanen som omfattar hela kommunen fördjupas. Det kan gälla till exempel ett utvecklingsområde i staden, en hel tätort eller ett större verksamhetsområde på landsbygden.

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Storvreta antogs 2012 med syfte att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av bebyggelsen i området. Den ska vara vägledande och ett underlag för dialog mellan olika intressenter. Planen ska också vara ett verktyg i kommunens arbete med detaljplaner och bygglov.

Två typer av bebyggelse

I den fördjupade översiktsplanen för Storvreta anges två typer av bebyggelseutveckling:

  • Ett större område för tätortstutveckling med bland annat bostäder och service.
  • Två till tre områden för verksamheter och industri.

I södra Fullerö ska ett större verksamhetsområde för platskrävande verksamheter tillkomma.

Bilden visar markanvändningskartan i fördjupad översiktsplan för Storvreta (2012).

Läs fördjupad översiktsplan för Storvreta på uppsala.se

Genomförandeplan 

I juni 2018 godkände kommunstyrelsen genomförandeplanen för fördjupad översiktsplan för Storvreta. Genomförandeplanen förtydligar i vilken ordning kommande utveckling ska ske för att intentionerna i den fördjupade översiktsplanen ska bli verklighet.

Genomförandeplanen fungerar som ett kunskapsunderlag för politiker och tjänstepersoner men också som ett förtydligande gentemot byggaktörer och fastighetsägare kring till exempel tidplan och vilka kostnader de väntas bära.

Läs genomförandeplan för fördjupad översiktsplan för Storvreta på uppsala.se

Uppdaterad: