Uppsala Business Park

Näringslivet i Uppsala har blomstrat under lång tid. Spetskompetens, entreprenörskap och ett internationellt företagsklimat har skapat utveckling och framgång. För att fortsätta skapa möjligheter för företag att växa och nya arbetstillfällen planerar vi att ta ytterligare steg i utvecklingen av Fyrislund. Vi arbetar just nu med en detaljplan som kan tillföra 12 000 nya arbetstillfällen och en helt ny och mer öppen stadsmiljö i västra Fyrislund.

Uppsala-Business-Park-i-Fyrislund_Uppsala_webb.jpg
Visionsbild över hur entrén till området kan se ut om några år. Bild av Mandaworks.

Detaljplan för Uppsala Business Park

Detaljplanen för området heter Uppsala Business Park, del av kvarteret Fyrislund. Planen var ute på samråd 14 oktober–25 november 2022. Under samrådsperioden visade kommunen upp förslaget och samlade in synpunkter på det. Kommunen höll också ett digitalt samrådsmöte  9 november. På följande länk kan du ta del av alla handlingar: uppsala.se/business-park

 Planen syftar till

  • en långsiktig, etappvis utveckling av kvarteret Fyrislund som bidrar till näringslivsutveckling
  • att skapa 12 000 nya arbetstillfällen, idag är det cirka 3 000 i området
  • en öppen och blandad stadsdel med starkare koppling till Uppsalas stadskärna
  • levande och trygga stadsrum
  • möjlighet till att ta sig fram på ett hållbart sätt.  

Bakgrund

Bakgrunden till utvecklingen är att fastighetsägarna inom kvarteret Fyrislund (Uppsala Business Park) vill utveckla området till en ny stadsdel för innovation och tillväxt med syfte att stärka Sveriges internationella roll i life science-branschen. Den tänkta utvecklingen vore också gynnsam för Uppsalas och regionens näringsliv och ligger i linje med kommunens mål om att skapa nya arbetstillfällen.

Uppsala Business Park i Fyrislund_planerad bebyggelse.jpgFoto visar området med den planerade bebyggelsen inritad.

Så kan området utvecklas

Detaljplanen ger möjlighet att bygga lokaler för industri, kontor, centrumändamål och mobilitetsanläggningar, till exempel olika parkeringshus. Det blir även möjligt att bygga förskola och gymnasieskola här. Delar av kvartersmarken inom området övergår enligt planförslaget till allmän plats reserverad för lokalgator, park och dagvattenanläggningar.

Vid områdets entrépunkt för gående- och cyklister regleras att byggnadernas entréplan ska användas för centrumändamål med publik karaktär i syfte att stärka gaturummet. Den del av området som ligger mot Tycho Hedéns väg och Rapsgatan kommer att få en mer stadsmässig karaktär med till exempel butiker och restauranger.

Illustration_Uppsala Business Park.jpgBild: Illustrationen visar hur området kan byggas ut. Här syns de gröna stråken och torgytor.

Gröna stråk och bättre vägar för gående och cyklister

Detaljplanen säkerställer yta för ett genomgående parkstråk som del i en, av översiktsplanen utpekad, grön länk mellan Sala Backe och årummet. Grönstråket är viktig ur ett socialt perspektiv då den östra delen av staden har sämst tillgång till gröna miljöer. Stråket syftar även till att hantera dagvatten, stärka biologiska värden och utgöra en del i gång- och cykelnätet genom området.

Områdets gatustruktur med nya och förbättrade kopplingar för gående, cyklister och bussresenärer uppmuntrar till val av hållbara transportmedel där resor med bil endast uppgår till 25 procent. Huvudnätets gatusektion medger god framkomlighet för buss. Ytor för mobilitetsanläggningar reserveras vid områdets entrélägen.

Uppsala-Business-Park_visionsbild_webb.jpg
Visionsbild framtagen av Mandaworks. Området får gröna stråk och bättre vägar för gående och cyklister.

Tidplan

  • Detaljplan samråd: 14 oktober–25 november 2022
  • Detaljplan granskning: höst 2023
  • Detaljplan antagande: vinter–vår 2024
  • Byggstart möjlig tidigast 2024

Ta del av samrådshandlingar

När samrådet startar hittar du förslaget till detaljplan på uppsala.se/business-park

Där hittar du också information om och länk till ett digitalt samrådsmöte som kommer att hållas onsdag 9 november 18.00–19.30.

Uppdaterad: