Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna

Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna. Planen omfattar utvecklingen av sju nya stadsdelar och ska vara vägledande i kommande utveckling av området.

I den fördjupade översiktsplanen kan du se vilken inriktning kommunen har för planeringen av området. Planen tar bland annat upp vilka avvägningar som görs mellan olika allmänna intressen, till exempel bostadsförsörjning och natur- och kulturvärden.

Arbetet med att ta fram den fördjupade översiktsplanen började år 2017. Efter det har samråd, dialoger och utställningar genomförts kopplat till planen. Planen har även delvis reviderats utifrån de yttranden som kommit in. 28 februari 2022 antog kommunfullmäktige den slutgiltiga versionen.
Kommunfullmäktiges sammanträde 28 februari 2022

Ta del av den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna

Via länken nedan kan du ta del av den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna med tillhörande bilagor.

Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna på uppsala.se

 

Uppdaterad: