Förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna

Kommunen ska snart ta beslut om den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för de sydöstra stadsdelarna. Planen omfattar utvecklingen av sju nya stadsdelar i sydöstra Uppsala. Den ska vara vägledande i kommande utveckling av området.

I förslaget till en fördjupad översiktsplan kan du se vilken inriktning kommunen har för planeringen av området. Planen tar bland annat upp vilka avvägningar som görs mellan olika allmänna intressen, till exempel bostadsförsörjning och natur-och kulturvärden.

Den fördjupade översiktsplan ställdes ut våren 2021 och har efter det reviderats utifrån de yttranden som kom in. Du kan nu ta del av förslaget till fördjupad översiktsplan och kommunens svar till yttrandena.

Antagandehandling

Här nedan kan du ta del av förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna (antagandehandling samt bilagor). Förslaget förväntas tas upp för beslut i kommunfullmäktige 13 december 2021.

Förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna (PDF, 39 MB)

Bilagor

Bilaga 1: Förutsättningar (PDF, 19 MB)

Bilaga 2: Hållbarhetsbedömning (PDF, 7 MB)

Bilaga 3: Barnkonsekvensanalys (PDF, 22 MB)

Bilaga 4: Särskilt utlåtande - Sammanställning av inkomna yttranden (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: