Malma

Uppsala Akademiförvaltning har fått ett positivt beslut om samråd av plan- och byggnadsnämnden för planförslaget i Malma. Detaljplan för Valsätra 1:9 och 1:4, södra delen var ute på samråd 15 september–27 oktober och en samrådsträff hölls den 25 september. Dialogen är avslutad och resultatet presenteras som en samrådsredogörelse och publiceras i granskningsskedet.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 50 bostäder i form av radhus, kedjehus och villor. Området ligger i anslutning till befintliga småhus och smälter därför in bra i området. Inom planområdet planeras även för en lekplats. Området ligger i anslutning till värdefulla naturområden där ett större område öster om planerade bostäder planläggs som naturmark i syfte att skydda denna, och eventuella fornlämningar, från exploatering. Nedan en visionsbild som visar hur en del av bebyggelsen kan komma att se ut.

Illustration_Malma_900x.jpg

Plan- och byggnadsnämnden beslutade om samråd 31 augusti 2023.

Planområdet omfattar cirka 5,4 hektar bestående av betesmark och gammal åkermark. I dagsläget är inte betesmarken i bruk.

Samrådsträffen kommer likna ett öppet hus, där medborgare har möjlighet att se en presentation av detaljplanen i videoformat för att sedan få möjlighet att ställa sina frågor till politiker, fastighetsägare, byggherrar, kommunarbetare och konsulter som varit involverade i planen.

Läs mer om samrådsprocessen och se en inspelad presentation om projektet via länken nedan.
Se presentation och mer information på uppsala.se/valsatra-19-14

Och glöm inte att skicka in dina synpunkter skriftligen.

Vill du veta mer om hur en detaljplan tas fram kan du läsa om det på uppsala.se.
Så tas en detaljplan fram - uppsala.se

Uppdaterad: