Norra Sunnersta

Uppsala Akademiförvaltning har fått ett positivt planbesked av plan- och byggnadsnämnden för planläggning av område i Norra Sunnersta med ny bebyggelse med bostäder och två förskolor. En samverkansprocess har genomförts för att involvera boende och andra intressenter i planeringen. Mer information på Uppsala Akademiförvaltnings hemsida, www.uaf.se.

Fastighetsägaren, Uppsala Akademiförvaltning, önskar i en planläggning få prövat ny bebyggelse i stadsdelen Ultuna. Förslaget omfattar cirka 800 bostäder, varav övervägande ska vara markbostäder. Inom planområdet ska det tillkomma två förskolor. Inom området ska även mindre serviceverksamheter prövas.  Plan- och byggnadsnämnden beslutade 14 november 2022 att ge ett positivt planbesked för området.

norra sunnersta.png

Planområdet på Akademiförvaltningens mark omfattar cirka 26 hektar varav cirka 10 hektar åkermark och cirka 4 hektar där det för närvarande växer salix och poppel. (1 hektar=10 000 kvadratmeter)

Innan idéer om hur man planerar området tas fram har Uppsala Akademiförvaltning genomfört en samverkansprocess. I den har du som medborgare, som verksam i kommun, som markägare eller som intressent haft möjlighet att på olika sätt påverka hur visionen för området och dess önskade kvaliteter ska se ut. 
Läs mer om samverkansprocessen på Uppsala Akademiförvaltnings hemsida

Nu är Uppsala Akademiförvaltning färdiga med dessa tidiga dialoger och sammanställt inkomna förslag så går vi vidare till nästa steg i kommunens planprocess. De olika stegen i den processen:

  1. Planuppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Utlåtande
  5. Antagande
  6. Laga kraft

 

Under samråd och granskning finns det också möjligheter att komma med synpunkter på planerna.

Läs mer om hur en detaljplan tas fram på uppsala.se

 

 

 

Uppdaterad: