Norra Sunnersta

Uppsala Akademiförvaltning har fått ett positivt planbesked av plan- och byggnadsnämnden för planläggning av område i Norra Sunnersta med ny bebyggelse med bostäder, förskolor och grundskola. Nu pågår en samverkansprocess för att involvera boende och andra intressenter i den kommande planeringen. En första workshop hölls 12 april och nästa hölls 10 maj. Mer information på Uppsala Akademiförvaltnings hemsida, www.uaf.se.

Fastighetsägaren, Uppsala Akademiförvaltning, önskar i en planläggning få prövat ny bebyggelse i stadsdelen Ultuna. Förslaget omfattar cirka 800 bostäder, varav övervägande ska vara markbostäder. Inom planområdet ska det tillkomma minst tre förskolor samt en grundskola. Inom området ska även mindre serviceverksamheter prövas.  Plan- och byggnadsnämnden beslutade 14 november 2022 att ge ett positivt planbesked för området.

norra sunnersta.png

Planområdet på Akademiförvaltningens mark omfattar cirka 26 hektar varav cirka 10 hektar åkermark och cirka 4 hektar där det för närvarande växer salix och poppel. (1 hektar=10 000 kvadratmeter)

Innan idéer om hur man planerar området tas fram har Uppsala Akademiförvaltning startat en samverkansprocess. I den kan du som medborgare, som verksam i kommun, som markägare eller som intressent ha möjlighet att på olika sätt påverka hur visionen för området och dess önskade kvaliteter ska se ut. 
Läs mer om samverkansprocessen på Uppsala Akademiförvaltnings hemsida

När Uppsala Akademiförvaltning är färdiga med dessa tidiga dialoger och sammanställt inkomna förslag så går vi vidare till nästa steg i kommunens planprocess. De olika stegen i den processen:

  1. Planuppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Utlåtande
  5. Antagande
  6. Laga kraft

De tidiga dialogerna som genomförs nu ligger mellan planuppdrag och samråd i processen.

Under samråd och granskning finns det också möjligheter att komma med synpunkter på planerna.

Läs mer om hur en detaljplan tas fram på uppsala.se

 

 

 

Uppdaterad: