Om projektet Aktiv skolväg

Utvecklingen av de fyra platserna i Luthagen är ett projekt som vi kallar ”Aktiv skolväg”. Det är ett dialogprojekt som ger barn större utrymme i stadsmiljön och som sätter barn och trafiksäkerhet i första rummet.

God folkhälsa och trafiksäkerhet i fokus

Den aktiva skolvägen bidrar till god folkhälsa och ökad trafiksäkerhet i hela stadsdelen, inte bara till de deltagande eleverna då platserna kommer att kunna användas av alla invånare. Det blir mer attraktivt och tryggare att röra sig till fots eller cykel i området, samtidigt som de nya platserna ger möjlighet till ökad rörelse och möten efter skoltid.

Bakgrunden till projektet är att Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Barnrättsperspektivet i samhällsbyggnadsprojekt behöver stärkas och vi behöver underlätta för god fysisk och psykisk hälsa för barn och unga i Uppsala.

Sverkerskolan har deltagit i projektet

Luthagen ligger centralt i Uppsala och har en utpräglad gatumiljö med få platser utformade för barn i åldrarna 9–12 år. I området finns Sverkerskolan som är en av fyra skolor I Uppsala som har sagt ja till att delta i innovationsprojekt så som detta. 
Läs om de dialoger vi haft med skolelever på Sverkerskolan

Så har vi valt ut de fyra platserna

Platserna som vi har gjort om var grönytor/parker som ligger nära Sverkerskolan. Platserna ligger också nära den gång/cykelväg som finns idag och är därför lätta att nå på väg till och från skolan. Platserna hade också goda förutsättningar för att kunna användas på fler sätt än vad de tidigare användes till.
Information om de utvalda platserna

Arbetet med att bygga om platserna startade hösten 2021 och blev färdigt under våren 2022. 

Uppdaterad: